Državljanska kultura v okviru prenove OIV

Šola III. gimnazija Maribor
Avtor/-ji primera Mojca Fajt (vprašalnik), mag. Dušan Rojko (priloge)
Ime/Naslov dejavnosti Državljanska kultura v okviru prenove OIV
Vrsta dejavnosti OIV
Nosilni predmet/-i Sociologija, zgodovina
Sodelujoči predmeti Geografija, filozofija, slovenščina
Trajanje (število ur) 15 ur
Število ponovitev 6 šolskih let zaporedoma
Ciljna skupina Dijaki 3. letnika gimnazije
Število vključenih dijakov Vsako šolsko leto okrog 180 dijakov (6 oddelkov 3. letnika)
Število sodelujočih učiteljev 12 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Poslanci slovenskega parlamenta in drugi  zaposleni v njem, turistični delavci (ogled starega mestnega jedra Ljubljane); Državni zbor RS, TIC Ljubljana
Cilji dejavnosti/Učni cilji
 • Organizirati in izpeljati medpredmetno ekskurzijo v Ljubljano.
 • Obiskati in spoznati delovanje zakonodajne veje slovenske oblasti.
 • Pogovarjati se s poslanci državnega zbora.
 • Spoznati staro mestno jedro Ljubljane.
 • Reševati delovno gradivo.
 • Spoznati aktualno družbeno in politično problematiko v Sloveniji.
 • Iskati in ponuditi rešitve aktualnih družbenih problemov v Sloveniji.
 • Spoznati in preizkusiti nove oblike in metode dela.
 • Osvetliti pojme s področja političnega, pravnega in ekonomskega sistema RS.
 • Razvijati stališča, spodbujati kritičnost in toleranco ob razvijanju kulture dialoga in sposobnosti argumentiranja.
Kratek opis Dijaki 3. letnika se v junijskem delu OIV udeležijo obvezne medpredmetne ekskurzije v Ljubljano. Seznanijo se s temeljnimi pojmi s področja političnega, pravnega in ekonomskega sistema RS, spoznajo delovanje slovenskega parlamenta, si ogledajo njegove prostore in se pogovarjajo s poslanci. V parlamentu in na ogledu ljubljanskega starega mestnega jedra izpolnjujejo delovne liste. V šoli sledi še predavanje o državljanski vzgoji, ob tem rešujejo delovne liste, rešitve jim posredujemo s predstavitvijo v ppt.
V nadaljevanju dijake razdelimo v sedem skupin in jim razdelimo članke, ki se nanašajo na aktualno družbeno in politično dogajanje v Sloveniji (referendum, brezposelnost, revščina idr.). Predvajamo jim videoposnetke izbranih aktualnih družbenih problemov. Dijaki nato v skupinah odgovarjajo na zastavljena vprašanja na delovnih listih, ki se nanašajo na aktualne probleme. O svojih ugotovitvah predstavnik posamezne skupine poroča celotnemu razredu. Sledi pogovor in debata o izbranih problemih v državi. Dijaki predstavijo tudi svoje rešitve teh problemov. Dijakova dolžnost je, da gradivo shrani v mapo OIV.
Posebna vrednost OIV je v drugačnem konceptu dela, različnih oblikah in metodah (odprte in dinamične), kakor tudi v številnih ekskurzijah in delu na terenu.
Evalvacija Izvedena je bila z vprašalniki za dijake.
Ugotovitve Dijakom je ta oblika dela všeč in si jo želijo tudi v prihodnje. Pričakovani skupni rezultati:
 • Dijaki znajo ob upoštevanju aktualnih vsebin  kritično analizirati sodobno slovensko družbo in prav tako kritično sprejemati sporočene in zastopane vsebine.
 • Dijaki povezujejo učno snov različnih predmetnih področij.
Dodana vrednost Primer dobre prakse smo umestili v okvir tematskega sklopa Prenova obveznih izbirnih vsebin – Državljanska kultura. V ospredje smo postavili razvijanje didaktičnih strategij: značilnosti avtentičnega pouka, kot sta preiskovanje in razvijanje kritičnega mišljenja; načrtovanje, izvedba in evalvacija medpredmetne ekskurzije; timsko načrtovanje in izvajanje aktivnosti;  dodana stopnja vrednotenja aktivnosti (zadošča slabo, dobro, zelo dobro).
Izvedba projekta temelji na povezovanju vsakdanjih izkušenj in informacij, ki jih dobi mlada oseba, z novimi učnimi okolji in didaktičnimi strategijami, ki jo vzgajajo v odgovornega  in ozaveščenega državljana.
Posebna vrednost je tudi v razvoju specifičnih gradiv, uporabnih v širšem prostoru. Poudarjeno je razvijanje medkulturne kompetence, sposobnosti kritičnega presojanja, ustvarjalnosti in reševanja problemov, miselnih in izraznih sposobnosti ter analiziranje člankov.
Prenosljivost Celotna zasnova projekta je v okviru OIV uporabna v vseh gimnazijskih programih, posamezni deli, na primer priprave na strokovno ekskurzijo, delo v šoli, kritično presojanje, reševanje problemov, pa se lahko uporabijo pri sociologiji, filozofiji in zgodovini od 2. do 4. letnika.
Nujni izvedbeni pogoji Nujni pogoji so natančna in pravočasna priprava ter organizacija projekta, ustrezna komunikacija z vsemi vključenimi v projekt – dijaki, profesorji, zunanji izvajalci - kot tudi ustrezna evalvacija projekta. Izvedba projekta zahteva dosledno timsko delo, redne sestanke tima in načrtovanje izboljšav glede na rezultate evalvacije.
GRADIVA Celovit načrt priprave in izvedbe projekta Državljanska kultura: organizacija, izvedba, evalvacija, delovna gradiva, predstavitev v ppt, članki, videoposnetki idr.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.