Raziskovalno učenje – priprava seminarske naloge

Šola Šolski center Postojna, Srednja šola, Gimnazija
Avtor/-ji primera Mihaela Stražišar, Mirjam Počkar
Ime/Naslov dejavnosti Raziskovalno učenje – priprava seminarske naloge
Vrsta dejavnosti Didaktična novost v posodobljenih učnih načrtih, dejavnost za razvoj kompetenc
Nosilni predmet/-i Vsi predmeti 3. letnika gimnazije
Sodelujoči predmeti Vsi predmeti 3. letnika gimnazije
Trajanje (število ur) Trajanje je težko natančno določiti, ker gre za samostojno delo dijakov; za vpeljavo, tj. dajanje navodil, sta predvideni dve šolski uri na oddelek, za individualne konzultacije pa ena šolska ura na dijaka.
Število ponovitev Tretjič v šolskem letu 2013/2014
Ciljna skupina Vsi dijaki 3. letnika
Število vključenih dijakov V šolskem letu 2013/2014 je bilo vključenih 100 dijakov 3. letnika gimnazije, sicer je to odvisno od števila vpisanih dijakov.
Število sodelujočih učiteljev 28 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Poglobljena obravnava posameznih vsebin iz učnega načrta posameznega predmeta.
  • Navajanje dijakov na samostojno raziskovalno delo, vključno z iskanjem virov in literature.
  • Oblikovanje raziskovalnega poročila itd.
Kratek opis Izdelava seminarske naloge je obvezna za vse dijake 3. letnika pri katerem koli predmetu. Učitelji pripravijo teme, ki se vežejo na učni načrt predmeta, lahko sprejmejo tudi temo, ki jo predlaga dijak. Dijaki si temo izberejo in se prijavijo izbranemu mentorju. Naloge se ocenijo (dijaki, ki imajo za izbirni predmet informatiko, lahko dobijo oceno tudi pri tem predmetu). Dijaki dobijo iz seminarske naloge oceno pri predmetu, kjer so jo opravljali.
Evalvacija Z vprašalnikom za dijake in učitelje.
Ugotovitve Dijaki večinoma menijo, da so se v procesu izdelovanja naloge marsičesa naučili, čeprav so na začetku večinoma pričakovali, da bodo s tem imeli manj dela in mogoče na enostaven način pridobili dobro oceno pri predmetu. Učitelji pozitivno ocenjujejo to dejavnost, opozarjajo pa prav na omenjena pričakovanja dijakov.
Dodana vrednost Poglobljeno ukvarjanje z neko vsebino iz učnega načrta, samostojno delo dijakov, seznanjanje s pravili pisanja strokovnih tekstov itd.
Prenosljivost Posodobitev, ki je mogoča pri vseh predmetih, je prenosljiva v druge programe in letnike. Ni nujno, da je izdelava seminarske naloge določena kot obveznost za vse dijake.
Nujni izvedbeni pogoji Posebnih pogojev oziroma ovir in tveganj ni. Najbolj pomembna je pripravljenost učiteljev, da se s tem ukvarjajo. Šola ima zadostno število sodelujočih učiteljev, da ima lahko vsak obvladljivo število nalog.
GRADIVA Navodila za pisanje seminarskih nalog; kriteriji za ocenjevanje seminarskih nalog.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.