Razvijanje pisne spretnosti - referat

Šola Gimnazija in srednja šola Kočevje
Avtor/-ji primera Marjeta Gregorčič Markovič
Ime/Naslov dejavnosti Razvijanje pisne spretnosti - referat
Vrsta dejavnosti Dejavnost za razvoj kompetenc, spremljanje razvoja in napredka ter dosežkov dijakov glede na pričakovane rezultate v posodobljenih učnih načrtih
Nosilni predmet/-i Slovenščina
Sodelujoči predmeti Zgodovina, geografija, sociologija, umetnostna zgodovina, informatika, knjižnično informacijsko znanje
Trajanje (število ur) Približno 3 mesece
Število ponovitev 3 ponovitve
Ciljna skupina Dijaki 2. letnika
Število vključenih dijakov Vsi dijaki 2. letnika, skupaj 7 oddelkov
Število sodelujočih učiteljev 10 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji Dijaki se naučijo napisati referat in ga v obliki govornega nastopa ustno predstavijo.
Kratek opis V projekt Razvijanje pisne spretnosti so dijaki vključeni tri leta in sistematično razvijajo in nadgrajujejo svoje znanje, kako oblikovati besedilo kot svoj lastni avtorski pisni izdelek. Učijo se samostojno iskati bistvene podatke v strokovnih besedilih. Izpeljati znajo osnovne faze izdelave referata kot zaokroženega avtorskega pisnega izdelka. Naučijo se strukturirati strokovno besedilo v poglavja in podpoglavja ter uporabiti ostali podporni aparat (naslovnico z ustreznimi podatki, seznam virov in literature ipd.). Potrudijo se predstaviti referat kot besedilno vrsto (vsebino, zgradbo, jezik) in pripraviti ter izvesti prepričljiv govorni nastop pred poslušalci.
V 1. letniku  pri pouku informatike spoznajo osnove oblikovanja besedil. To znanje nadgradijo in uporabijo v 2. letniku pri izdelavi referata. Na projektnem dnevu, ki je medpredmetno zasnovan, dijaki pri slovenščini spoznajo teoretične osnove referata. Pri informatiki ponovijo oblikovanje besedil v programih Word in Excel ter izdelavo predstavitve v ppt. Pri  knjižnično informacijskem znanju iščejo vire, literaturo v Cobiss, se naučijo citiranja in navajanja virov. Pri družboslovnih predmetih delajo neposredno s strokovnimi besedili, naučijo se iskanja bistvenih podatkov ter povzemanja besedil. Mentorji vztrajajo, da dijaki kot študijsko gradivo obvezno uporabijo pisne vire, ne samo internetno gradivo. Nato dijaki sami izdelajo referat, opravijo obvezne konzultacije pri mentorjih in končni izdelek predstavijo pri slovenščini v obliki govornega nastopa.
Evalvacija Evalvacijo opravimo dvakrat. Najprej dijaki ocenijo vsebino in potek projektnega dne. Ob zaključku projekta podajo svojo evalvacijo še vsi sodelujoči učitelji. V načrtovanju projekta za naslednje šolsko leto upoštevamo pripombe sodelujočih učiteljev in dijakov in na ta način poskušamo celotno zasnovo projekta izboljševati in nadgrajevati. Mentorji tudi izpostavijo tiste referate, ki so bili ocenjeni najbolje.
Ugotovitve Dijaki običajno dobro ocenijo potek projektnega dne. Menijo, da pridobijo dovolj informacij, znanja in navodil za izdelavo referata. Sodelujoči učitelji vsako leto predlagajo kakšno izboljšavo, ki olajša in hkrati nadgradi celoten projekt. Po treh letih delo poteka že dokaj utečeno in je opazen napredek.
Dodana vrednost V projektu sodelujejo predmeti, pri katerih je referat vključen v učnih načrtih, to so slovenščina in družboslovni predmeti. V letih pred izvajanjem projekta so dijaki referat napisali le v primeru, če so želeli oceno pri predmetu izboljšati. Navodila in kriteriji za ocenjevanje niso bila poenotena.  
Dodana vrednost projekta je, da dijaki v treh letih sistematično razvijajo spretnost pisanja, uporabe različnih virov, ne samo internetnih, navajanja virov, citiranja, pomembnosti spoštovanja avtorskih pravic ipd. Znanje nadgrajujejo od lažjega k zahtevnejšemu, imajo dobro podporo mentorjev in so deležni povratne informacije. V projektu sodelujejo skoraj vsi predmeti, mentorji uporabljajo poenotena navodila in kriterije za ocenjevanje. Dijaki obvezno opravijo konzultacije, dobijo povratne informacije od mentorja ter pridobijo ocene pri dveh predmetih. Izkušnje pisanja referata (in v 3. letniku seminarske naloge) je deležen vsak dijak, s tem pridobi pomembne izkušnje za pisanje seminarskih nalog pri nekaterih maturitetnih predmetih.
Prenosljivost Ta posodobitev poteka sistematično od prvega do tretjega letnika in se nadgrajuje. Vključeni so skoraj vsi predmeti.
Nujni izvedbeni pogoji Nujni pogoji so usklajeno delovanje celotnega tima, upoštevanje dogovorjenih rokov, uporaba skupnih navodil in gradiv ter kriterijev za ocenjevanje. Pomembna je tudi vloga koordinatorja ter skupna evalvacija, ki jo upoštevamo, da lahko vpeljemo izboljšave.
GRADIVA Gradivo za referat, navodila za dijake in mentorje, obrazec za ocenjevanje, Likertov vprašalnik, ki smo ga izdelali prav v ta namen, načrt za izvedbo projektnega dne, časovnica dejavnosti.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.