Projektno delo v 3. letniku

Šola Gimnazija Tolmin
Avtor/-ji primera Milica Rutar
Ime/Naslov dejavnosti Projektno delo v 3. letniku
Vrsta dejavnosti Vsebinska novost v posodobljenih učnih načrtih, didaktična novost v posodobljenih učnih načrtih, dejavnost za razvoj kompetenc
Nosilni predmet/-i Slovenščina, zgodovina
Sodelujoči predmeti Informatika
Trajanje (število ur) 70 ur + 35 ur
Število ponovitev 1 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki 3. letnika
Število vključenih dijakov 12 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 3 učitelji
Zunanji sodelavci; institucije Karla Kofol; Tolminski muzej
Cilji dejavnosti/Učni cilji Cilj projektnega dela je, da se dijaki seznanijo z aktivnimi oblikami učenja in  jih sami preizkusijo (iskanje po virih, kritična interpretacija podatkov, raziskovanje, intervju, spletna anketa, pisanje scenarija, izdelava filma) ter znajo povzeti ugotovitve svojega raziskovanja.
Kratek opis Tema projekta je bila Odraščanje mladostnika v preteklosti in danes, vodili sva ga učiteljica zgodovine in učiteljica slovenščine. Ker smo želeli, da dijaki spoznajo raziskovalno delo in se v njem preizkusijo tudi ob pomoči strokovnjaka zunanje institucije, smo se  povezali s Tolminskim muzejem in njihovo etnologinjo. Pouk je potekal ob petkih, in sicer na gimnaziji in nekajkrat v muzeju. Dijaki so veliko dela opravili tudi popoldan, na terenu ali doma. Posneli so intervjuje s starejšimi informatorji v Bovcu, Čezsoči, Drežnici in na Šentviški planoti, preučevali so Status animarum v župnišču na Mostu na Soči. Izvedli so anketo med gimnazijskimi dijaki in nekaj sošolcev intervjuvali. Nekateri so študirali zgodovinsko gradivo in umetnostna besedila. Učiteljici in etnologinja smo bile mentorice, usmerjevalke in svetovalke. Dijake smo spremljale pri delu na terenu in sproti nadzorovale in usmerjale njihovo delo. Zbrano gradivo smo ločili v tri podteme - Spolno dozorevanje, Socializacija in Navezovanje stikov. Oblikovali smo vezni tekst, ki smo ga posneli. Prav tako smo posneli branje odlomkov iz nekaterih zgodovinskih virov. Za podlago branemu besedilu smo izbrali fotografije in izseke posnetkov, ki ustrezajo besedilu. Za starejša obdobja smo uporabili fotografije iz arhiva Tolminskega muzeja in iz domačih zbirk naših dijakov. Tako je nastal 30-minutni dokumentarni film z naslovom Kaj nam pa morejo.
Evalvacija Med dijaki smo izvedli anketo in tako dobili smernice za delo v naslednjem šolskem letu.
Ugotovitve Dijaki so zadovoljni z metodami dela in s pridobljenim znanjem. Opozorili pa so tudi na pomanjkljivost, včasih so namreč izgubili rdečo nit, ker so imeli premalo jasno sliko, kaj bo na koncu nastalo.
Dodana vrednost Sodelovanje s Tolminskim muzejem je obogatilo delo obeh ustanov. Spoznali smo specifiko dela drug drugega in nekaj elementov prenesli v svoje delo. Pomembno je tudi, da so dijaki spoznali in preizkusili raziskovalno delo ter pri tem oblikovali izdelek, ki je vzbudil zanimanje tudi drugih dijakov in širše javnosti. Film bodo učitelji uporabljali kot učno gradivo pri pouku sociologije in psihologije.
Prenosljivost V pouk se da vključiti zunanje sodelavce in tako obogatiti delo ter doseči ustvarjalno učno okolje. Delo na terenu, zunaj učilnic, je za dijake zanimivo.
Nujni izvedbeni pogoji Tovrstno delo zahteva veliko časa, načrtovanja in usklajevanja.
GRADIVA Dokumentarni film
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.