Argumentacija

Šola Dvojezična srednja šola Lendava
Avtor/-ji primera Nataša Prendl
Ime/Naslov dejavnosti Argumentacija
Vrsta dejavnosti Didaktična novost v posodobljenih učnih načrtih, dejavnost za razvoj kompetenc
Nosilni predmet/-i Angleščina
Sodelujoči predmeti -
Trajanje (število ur) 4 ure
Število ponovitev 3 ponovitve
Ciljna skupina Dijaki 2. letnika
Število vključenih dijakov 26 dijakov
Število sodelujočih učiteljev Različno število učiteljev (sodelujejo kot kritični prijatelji)
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji
 • Dijaki spoznavajo in razvijajo različne veščine kritičnega mišljenja, predvsem argumentiranje.
 • Dijaki se naučijo sprejemati različna stališča.
 • Dijaki razumejo bistvo videa in med poslušanjem/gledanjem kritično vrednotijo.
 • Dijaki spoznavajo različne oblike vprašanj za kritično vrednotenje.
 • Dijaki se naučijo razlikovati med dejstvi in interpretacijami.
 • Dijaki se naučijo izogibati posploševanju.
 • Dijaki se naučijo oblikovati in presojati argumente.
 • Dijaki razvijajo zmožnost učinkovite rabe jezika za delo v skupinah.
 • Dijaki spoznavajo novo besedišče.
 • Dijaki razvijajo spretnost argumentiranja.
 • Dijaki razvijajo dovzetnost za pričakovanja prejemnikov sporočila in strpnost do sogovornika.
Kratek opis Dijaki se na začetku učne ure pogovarjajo o tem, kaj je kritično mišljenje in kdo je kritični mislec. Nato si ogledajo nekaj reklam in odgovarjajo na različni skupini vprašanj. Ugotovijo, katera vprašanja so jih pripeljala do razvijanja kritičnega pogleda na videno. V nadaljevanju poslušajo pesem, besedilo katere jim nakaže, da smo ljudje različni in imamo različne poglede na svet in da je tako tudi prav. Skozi debato poskušajo uzavestiti pomen kulturnega dialoga in pomembnost sprejemanja različnih stališč. Sledi spoznavanje terminologije in sestave argumenta na primerih. Dijaki se razdelijo v skupine in po navodilih tvorijo argumente za in proti. Učitelj zbere vse argumente v T-tabelo ter jih skupaj z njimi primerja in ocenjuje. Z vprašanji jih spodbuja k analizi in vrednotenju argumentov.
Z dejavnostmi, ki razvijajo jezikovne zmožnosti (slušno, govorno, bralno in pisno), dijaki spoznavajo tudi argumentacijo. To znanje jim pomaga pri pisanju esejev in v debatah oziroma diskusijah. Znanje argumentiranja je prenosljivo na vse druge  predmete in uporabno v vsakdanjem življenju.
Evalvacija V obliki diskusije in povratne informacije.
Ugotovitve Dijaki razvijajo in usvojijo spretnost argumentiranja, ki jo nato znajo uporabiti pri pisanju eseja in v debati.  Prav tako razvijajo kulturo dialoga in strpnost do sogovornika. Hkrati se povečuje njihova lastna radovednost in začnejo razlikovati med kritičnim pristopom in kritizerstvom.
 
Dodana vrednost Dijaki znajo kritično vrednotiti določene vsebine, sprejemati drugačna stališča in si na podlagi dobrih argumentov izoblikovati lastno stališče.
Prenosljivost Posodobitev je prenosljiva na vse predmete. Kritično mišljenje bi morali spodbujati in razvijati od samega začetka formalnega izobraževanja v vseh programih in pri vseh predmetih.
Nujni izvedbeni pogoji
 • Poudarek na razvijanju kritičnega mišljenja na ravni šole.
 • Izobraževanje za učitelja, da spozna tehnike poučevanja in razvijanja kritičnega mišljenja pri dijakih.
 • Tehnične zmogljivosti šole.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.