Medpredmetna ekskurzija Bosna – korak k strpnosti in miru

Šola Srednja šola Črnomelj
Avtor/-ji primera Zdenka Kavčič
Ime/Naslov dejavnosti Medpredmetna ekskurzija Bosna – korak k strpnosti in miru
Vrsta dejavnosti Medpredmetna ekskurzija
Nosilni predmet/-i Vzgoja za mir, družino in nenasilje, zgodovina
Sodelujoči predmeti Ekonomija, geografija, slovenščina, angleščina, nemščina, informatika
Trajanje (število ur) 3-dnevna ekskurzija (3 x 8 ur = 24 ur)
Število ponovitev 6 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki 3. letnika
Število vključenih dijakov Povprečno 25 dijakov na oddelek, 2 oddelka letno, kar pomeni okoli 50 dijakov, pri šestih izvedbah je torej sodelovalo okoli 300 dijakov gimnazije.
Število sodelujočih učiteljev 10 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Slovenski turistični vodiči, lokalni turistični vodiči, profesor Pleh Dževad in dijaki sarajevske šole, predstavnik muslimanske fakultete; Muslimanska verska šola v Sarajevu
Cilji dejavnosti/Učni cilji
 • Dijaki pri geografiji in zgodovini primerjajo število in narodnostno sestavo prebivalstva v Bosni in Hercegovini pred vojno in po njej.
 • Dijaki v okviru vzgoje za družino, mir in nenasilje ter zgodovine raziščejo na terenu posledice vojnega nasilja.
 • Dijaki v okviru slovenščine ocenijo pomen Iva Andriča in Hasanaginice za književnost Bosne in Hercegovine ter svetovno književnost.
 • Dijaki pišejo pismo iz Bosne in Hercegovine ter sestavek o Nobelu in se tako urijo v angleškem in nemškem besedišču.
 • Dijaki v okviru vzgoje za družino, mir in nenasilje ter zgodovine in informatike raziščejo na terenu in v medijih kulturno-zgodovinske znamenitosti Bosne in Hercegovine.
 • Dijaki razvijejo spretnost vživljanja ob uprizoritvi Hasanaginice.
 • Dijaki razvijejo na terenu spretnost vizualnega opazovanja ob ogledu znamenitosti.
 • Dijaki razvijejo spretnost pisnega izražanja z reševanjem nalog na delovnih listih, izdelavi predstavitve v ppt in spletne strani.
 • Dijaki razvijejo socialne spretnosti ob druženju na ekskurziji.
 • Dijaki ob spoznavanju vrstnikov iz Bosne in Hercegovine razvijejo medkulturni dialog.
 • Dijaki so dovzetni za drugačne kulturne vrednote.
 • Dijaki se ob posledicah nasilja v Bosni in Hercegovini zavedajo človekovih pravic in reševanja problemov na miroljuben način.
 • Dijaki so v medsebojnih odnosih spoštljivi in odgovorni.
Kratek opis 1. dan: Slovenija-Jajce-Travnik–Sarajevo
V Jajcu so dijaki v muzeju AVNOJ-a poslušali razlago in si ogledali zbirko, povezano s potekom drugega zasedanja AVNOJ-a.  V Travniku so obiskali rojstno hišo Iva Andriča in poslušali strokovno predstavitev njegovega literarnega opusa. Ob vseh dejavnostih so reševali naloge v delovnem zvezku.
2. dan: Sarajevo
Dijaki so ob reševanju nalog, predavanjih lokalnih vodičev in opazovanju preučevali naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti Sarajeva, pri čemer so se osredotočili na Vrelo Bosne, vojni tunel na Ilidži, Baščaršijo (Gazi Husrev begova džamija, medresa), tržnice, katedrale, stare pravoslavne cerkve idr. V eni od sarajevskih šol so uprizorili Hasanaginico.
3. dan: Sarajevo-Jablanica–Mostar–Slovenija
V dolini Neretve so dijaki opazovali naravne znamenitosti. V Jablanici so ob filmu in muzejskih eksponatih podoživljali dogajanje v bitki na Neretvi. Raziskali so stari del Mostarja (most, Koskina džamija idr.), pri čemer so reševali naloge v delovnem zvezku in risali skice. V dolini Neretve so se seznanili z lokalno kulinariko, navadami in običaji prebivalstva kraja Metković, poslušali lokalno glasbo in obirali mandarine.
Evalvacija
 • Z anketnim vprašalnikom.
 • Z analizo rešenih nalog v delovnem zvezku.
 • S fotografijami, spletno stranjo, z izdelki,  ki so nastali po ekskurziji.
Ugotovitve Prednost vidimo v tem, da so dijaki pozitivno ocenili izbor in predstavitev kulturnih znamenitosti (sarajevski vojni tunel, Baščaršija, most v Mostarju, džamije, muslimanska šola in fakulteta, porušen most na Neretvi). Posebej se jih je dotaknila muslimanska kultura (glasba, navade, oblačila, kulinarika). Pohvalili so nastanitev (hotelske usluge), stike z lokalnim prebivalstvom, bili navdušeni nad skoki v Neretvo, obiranjem mandarin in vožnjo z ladjicami. Dotaknili so se jih drugačni pogledi na vojno in posledice. Iz evalvacije je razvidno, da so pri terenskem delu bolje usvojili, saj so jo podoživljali. Prepreka pri še bolj celovitem dojemanju je bila po mnenju posameznikov nerazumljivost jezika.
Dodana vrednost Dodana vrednost izvedene ekskurzije je drugačen, kakovostnejši način izvajanja predmetov in uresničevanja predmetnih ciljev. V obliki medpredmetne povezave na ekskurziji so dijaki lažje dosegali  tudi kompleksnejše učne cilje, ki so jih hkrati trajnejše usvojili. Neposredno soočanje s kulturno-zgodovinskimi spomeniki na terenu ter globlje podoživljanje posledic vojne predstavljata pomemben korak k strpnosti in miru, kar je bil tudi glavni cilj vzgoje za družino, mir in nenasilje ter zgodovine. Predvsem pa so stiki z vrstniki iz sarajevske gimnazije prispevali k razumevanju drugačnih kulturnih vrednot in boljšemu kulturnemu dialogu.
Prenosljivost Glede na izbrane cilje priporočamo izvedbo te ekskurzije v višjih letnikih gimnazije z razširitvijo na druga predmetna področja in v druge programe.
 
Nujni izvedbeni pogoji
 • Predhodna priprava dijakov.
 • Priprava delovnih zvezkov.
 • Konstruktivni dialog s turistično agencijo, ki se prilagaja našim ciljem.
 • V sodelovanju s starši priprava dijakov na primerno obnašanje.
Zaradi ekonomske krize vidimo v prihodnje oviro v financiranju ekskurzije. Zato smo že ob izvedenih ekskurzijah pripravili nadomestne dejavnosti na šoli (ogled filma s problematiko nasilja, reševanje delovnega zvezka s pomočjo medmrežja in literature, izdelava proseminarskih nalog in predstavitev v ppt, vse v okviru vzgoje za mir, družino in nenasilje ter drugih predmetnih področij).
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.