Medpredmetna ekskurzija v Toskano

Šola Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca
Avtor/-ji primera Jana Sepič
Ime/Naslov dejavnosti Medpredmetna ekskurzija v Toskano
Vrsta dejavnosti Medpredmetna ekskurzija
Nosilni predmet/-i Umetnostna zgodovina, zgodovina
Sodelujoči predmeti Italijanščina, slovenščina
Trajanje (število ur) 3 dni
Število ponovitev 3 ponovitve
Ciljna skupina Dijaki 3. letnika
Število vključenih dijakov 42 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 4  učitelji
Zunanji sodelavci; institucije Turistični vodič Frenk Merjasec; turistična agencija Unitour  
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Dijaki spoznavajo umetnostno-zgodovinske spomenike in zgodovinske dogodke v toskanskih mestih.
  • Dijaki presojajo vlogo likovne umetnosti v različnih umetnostno-zgodovinskih obdobjih s poudarkom na obdobju renesanse in razumevanju vloge Firenc v razvoju renesančne umetnosti.
  • Dijaki razvijajo sposobnost kakovostne komunikacije v tujem jeziku in utrjujejo poznavanje italijanske književnosti v obdobju poznega srednjega veka.
  • Dijaki povezujejo znanje umetnostne zgodovine, zgodovine, italijanščine in slovenščine.
  • Dijaki razvijajo socialno, jezikovno in medkulturno kompetenco. Zaradi povezovanja učnih vsebin se celostno učijo in pridobivajo bolj uporabno znanje.
Kratek opis Na šoli že vrsto let organiziramo medpredmetne ekskurzije, in sicer za 1. letnik po Sloveniji, za 2. letnik na Dunaj in za 3. letnik v Toskano. Ekskurzija v Toskano je tridnevna. Že pred odhodom na ekskurzijo dijake pri učnih urah navedenih predmetov vsebinsko pripravljamo. Razdelimo jim tudi teme referatov, ki jih na ekskurziji samostojno predstavijo. Učitelji pripravimo medpredmetne učne liste, ki jih dijaki izpolnjujejo med potekom ekskurzije. Poslušajo razlago turističnega vodiča in učiteljev. Spodbujamo jih h komuniciranju v italijanskem jeziku in k samostojnemu iskanju informacij. Po ekskurziji dijaki svoje vtise predstavijo z izdelavo plakatov in razstavo fotografij, ki so jih sami posneli.
Evalvacija Po izvedbi ekskurzije so dijaki svoje vtise predstavili z izdelavo plakatov in razstavo fotografij. Pri slovenščini in italijanščini so predstavili refleksije v pisni obliki. Nekatere so bile objavljene v šolskem glasilu. Učitelji smo skupaj pregledali izpolnjene medpredmetne učne liste in dijakom podali povratno informacijo.
Ugotovitve Odločili smo se, da bomo medpredmetne ekskurzije izvajali še naprej. Z večkratno ponovitvijo bomo nadgrajevali kurikularno povezovanje in poskusili v vseh fazah še bolj aktivno vključevati dijake, tako v fazi priprave, med samim potekom dejavnosti in pri evalvaciji.
Dodana vrednost Dijaki poglabljajo znanje pri različnih predmetih, ki jih povezujejo skupni cilji. Tako jim omogočamo celostno učenje in pridobivanje uporabnega znanja.
Prenosljivost Tovrstne medpredmetne ekskurzije je mogoče izvesti v vseh letnikih gimnazijskega programa.
Nujni izvedbeni pogoji Večdnevne ekskurzije v tujino so žal predrage, da bi se jih lahko udeležili vsi dijaki.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.