Medpredmetni športni dan – orientacijski pohod

Šola Gimnazija Ormož
Avtor/-ji primera Aleksandra Štih
Ime/Naslov dejavnosti Medpredmetni športni dan – orientacijski pohod
Vrsta dejavnosti Medpredmetna povezava pri različnih predmetih (povezovanje ciljev, vsebin, oblik in metod dela, spretnosti, kompetenc idr.)
Nosilni predmet/-i Športna vzgoja
Sodelujoči predmeti Biologija, kemija, fizika, geografija, zgodovina, nemščina, angleščina, slovenščina, informatika
Trajanje (število ur) 1 dan, 6–7 ur
Število ponovitev 5 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki vseh letnikov, tudi devetošolci okoliških šol
Število vključenih dijakov Okrog 100 v enem dnevu
Število sodelujočih učiteljev 10–15 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Osnovnošolski učitelji kot spremljevalci
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Dijaki s pohodništvom, orientacijo in terenskim delom samostojno pridobivajo odgovoren in kulturen odnos do narave in okolja.
  • Dijaki v skupini medsebojno sodelujejo in se ob gibanju, raziskovanju narave in športni igri tudi učijo (utrjujejo/nadgrajujejo).
  • Skupine dijakov med seboj zdravo tekmujejo.
Kratek opis Medpredmetni športni dan je zasnovan kot orientacijski pohod. Dijaki se v skupini samostojno gibljejo v prostoru in poiščejo kontrolne točke, kjer opravijo različne delavnice oziroma vaje iz posameznih predmetov. Nosilno vlogo ima športna vzgoja, saj se terensko delo prilagaja poti in načrtovanemu pohodu. Kontrolne točke so odlični postanki za izvedbo terenskega dela na posameznih predmetnih področjih in medpredmetnih povezavah (npr. geografija in fizika, biologija, kemija, zgodovina, informatika idr.). Podporno vlogo imajo tudi tuji jeziki, saj nekatera navodila za pot lahko zapišemo tudi v tujem jeziku.
Učitelji v projektnem timu za izbrano pot načrtujejo terensko delo na kontrolnih točkah, ki jih dijaki na pohodu samostojno poiščejo ob pomoči karte in navodil. Pripravijo mapo z navodili za pohod in vajami za izvedbo terenskega dela (Priloga 1: Primer mape z navodili). Delo smo izvajali že tudi tako, da so na kontrolni točki skupine dobile delovni list za izvedbo terenske vaje in izpolnjeni list oddale učitelju. Izvedba vaj na kontrolnih točkah terja veliko priprave, saj morajo učitelji pripraviti pripomočke in prostor za izvedbo vaje (merilni instrumenti, pripomočki, razlaga, nasveti idr.). Na kontrolnih točkah pomagajo izvajati terensko delo tudi dijaki, ki so oproščeni športne vzgoje. Po končanem pohodu učitelji pregledajo in ocenijo izpolnjene delovne liste z vajami in zapišejo dosežene točke. Učitelji ocenijo delovne liste in za vsako skupino seštejejo točke ter določijo zmagovalca in uvrstitev skupin. Tekmovalni element je zelo pomemben in je motivacija pred odhodom na pohod: skupina, ki bo najhitreje prehodila pot, zbrala največ točk iz opravljenih nalog in zbrala vse podpise na kontrolnih točkah, si zasluži kakšno praktično nagrado.
Tudi dijake je treba na medpredmetni športni dan dobro pripraviti. O pohodu jih obvestimo na oglasni deski in pri športni vzgoji. Seznaniti jih je treba s cilji in pravili pohoda ter z načinom tekmovanja med skupinami. Športni pedagog (lahko tudi dijaki sami) oblikuje skupine (6–10 dijakov), skupine pa izberejo vodjo. Urnik je naslednji: ob 8.00 zbor vseh dijakov in zadnja navodila za pohod, 8.10 start prve skupine, nato skupine odhajajo na približno 5 minut (odvisno od števila skupin). Vsaka skupina ob odhodu prevzame mapo z navodili in karto za pohod. Na poti se sama orientira in poišče kontrolne točke, kjer zapiše rezultate v delovne liste oziroma mapo. Poiskati mora vse kontrolne točke, uspešno opraviti terenske vaje, priti na cilj in oddati izpolnjeno mapo.  Vsaka skupina opravi približno štiri strnjene ure pohoda s terenskimi nalogami, nato sledita malica in zaključni oddih v jedilnici ali telovadnici šole.
Evalvacija Dijaki so na delovne liste zapisali svojo evalvacijo dela. Projektni tim je analiziral evalvacijo dijakov in jo predstavil učiteljem. Učitelji smo ovrednotili delo na mesečni konferenci, upoštevali smo tudi evalvacijo dijakov.
Ugotovitve Dijaki se učijo delati v skupini, med seboj si znajo pomagati in se spodbujajo pri delu in gibanju. Združujemo pohodništvo, orientacijo, terensko delo in različne šolske predmete. Pohod je za dijake zanimiv, poučen in hkrati tudi zabaven. Pridobili so kondicijo in znanje. Učijo se delati v timu. Pridobivajo nove izkušnje in spoznavajo okolico. Pomembno je samostojno delo.
Dodana vrednost Medpredmetni športni dan smo na šoli izvedli že petkrat. Posebej je zanimivo, da vsako leto spreminjamo in izboljšujemo delovne liste, kontrolne točke ter razvijamo medsebojno in timsko delo. Razvijamo tudi okoljsko vzgojo, saj dijaki s pohodništvom, orientacijo in terenskim delom samostojno pridobivajo odgovoren in kulturen odnos do narave in okolja. Pomembne so tudi socialne kompetence, ki jih imajo dijaki vsako leto manj. Tako v skupini medsebojno sodelujejo, se ob gibanju, raziskovanju narave in športni igri tudi učijo (utrjujejo/nadgrajujejo). Orientacijski pohod smo izvedli na izbrano temo (npr. Voda, Živim z okoljem) tudi v sklopu projektnih dni na šoli.
Prenosljivost Izvajamo lahko v vsakem letniku, terenske vaje pa prilagajamo temam, učni snovi, projektom ali veščinam.
Nujni izvedbeni pogoji Vreme, varnost na poti, dovolj učiteljev za spremstvo in nadzor na kontrolnih točkah, usklajevanje v timu.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.