Piezija

Šola Gimnazija Litija
Avtor/-ji primera Aljoša Soklič
Ime/Naslov dejavnosti Piezija
Vrsta dejavnosti Medpredmetna povezava pri različnih predmetih (povezovanje ciljev, vsebin, oblik in metod dela, spretnosti, kompetenc idr.)
Nosilni predmet/-i Slovenščina
Sodelujoči predmeti Matematika
Trajanje (število ur) 1 ura
Število ponovitev 6 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki od 1. do 4. letnika
Število vključenih dijakov Povprečno 168 (6 x 28)
Število sodelujočih učiteljev 2 učitelja
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji
 • Dijaki pri slovenščini opazujejo nastanek piezije, seznanjajo se s pravili pisanja in tvorjenja besedila, iščejo ustrezne besede, tvorijo smiselna besedila, vrednotijo in argumentirajo izdelke svojih sošolcev.
 • Dijaki pri matematiki ponovijo definicijo števila pi, seznanijo se z zgodovino izračuna decimalk števila pi, ozadjem, približki in pomembnostjo te konstante za znanost. Povežejo decimalni zapis števila pi s teorijo vrst, geometrijo in smiselno uvrstijo konstanto med pomembna matematična področja.
Kratek opis
 • Čas: 4 min
 • Učitelj: Učitelj 1 vpraša dijake, ali vedo, zakaj je danes poseben dan in za koga? Pove jim, da je današnji dan poseben za ljubitelje števila 3,14. Ljudje po svetu, vsak na svoj način, praznujejo in se zabavajo ob decimalkah, ki jih matematiki preučujejo že dobrih 4000 let. Tako na primer  tekmujejo v deklamiranju decimalk, pečejo pi torte, ali pa imajo celo dan pi (predvsem v OŠ).
 • Dijaki: Razmišljajo, odgovarjajo.
 • Čas: 10 min
 • Učitelj: Učitelj 2 dijake seznani, zakaj je število pi v matematiki tako posebno. Predstavi jim zgodovinski razvoj izračuna decimalk števila pi, pomembne in znane matematike, ki so se ukvarjali s številom pi (predvsem z njegovimi decimalkami), različne dosežke povezane s to konstanto ter njene najpomembnejše lastnosti. Dijakom predstavi tudi rešena in nerešena vprašanja, povezana s številom pi ter uporabo in pojavnost števila pi zunaj matematike (tudi v komerciali).
 • Dijaki: Poslušajo, odgovarjajo, smiselno povezujejo obravnavane podatke, delajo zapiske.
 • Čas: 20 min
 • Učitelj: Učitelj 1 vpraša dijake, kako bi se lahko pri slovenščini pozabavali na račun pi-ja. Predstavi jim piezijo oziroma pravila za tvorjenje piezije. Dijake učitelja razdelita v dvojice
 • Dijaki: Poslušajo, izpostavljajo probleme. Preberejo primere piezije nekdanjih dijakov Gimnazije Litija. Pišejo piezijo, sodelujejo.
 • Čas: 10 min
 • Učitelj: Učitelja 1 in 2 dijakom predlagata, naj zaključijo z delom in se pripravijo na branje svojih izdelkov. Učitelja zmagovalno piezijo objavita na spletu, uspešno dvojico pa nagradita s čokolado.
 • Dijaki: Berejo, argumentirajo in vrednotijo izdelke sošolcev. Izberejo zmagovalno piezijo.
Evalvacija Učitelja sta analizirala opravljeno učno uro, se pogovorila  o zastavljenih ciljih in predlagala dopolnitve za naslednje šolsko leto. (Priloga 1: Evalvacija pri timskem delu – učitelji.)
Dijaki so izpolnili kratek evalvacijski vprašalnik. (Priloga 2: Evalvacija pri timskem delu – dijaki.)
Ugotovitve Učitelja sta izvedeno učno uro analizirala z evalvacijskim vprašalnikom. Ocenila sta, da je bilo sodelovanje zelo uspešno. Odločila sta se, da bosta v šolskem letu 2014/2015 na Gimnaziji Litija organizirala prireditev Dan pi in vključila zraven dijakov tudi širše okolje (osnovna šola, vrtec, občani). Sodelujoči se bodo seznanili s številom pi, tekmovali v recitiranju decimalk, pisanju piezije, iskanju besed, ki se začnejo na pi ipd. Najboljše izdelke dijakov, tj. primere piezije, sta objavila tudi na spletni strani šole.
Dijaki so evalvacijski vprašalnik izpolnili naslednjo šolsko uro. Učitelja sta vprašalnik analizirala in ugotovila, da so bili dijaki z obravnavano temo in timskim poukom zadovoljni. Presenečeni so bili nad tem, kaj vse skriva število pi. Pri delu so dijaki najbolj razvijali pisne, govorne in  komunikacijske spretnosti. Najpogostejši lastnosti pri delu pa sta bili iznajdljivost in ustvarjalnost. Dijaki so bili zadovoljni tudi z delom v dvojicah, ko so tvorili smiselna besedila. Bili so bolj motivirani za delo, aktivno so sodelovali, zdelo se jim je, da so se o številu pi naučili več, kot bi se sicer med redno uro matematike. Zapisali so, da bi lahko sestavili še boljše in daljše primere piezije, če bi imeli na voljo več časa. Izrazili so tudi željo, da bi naslednje leto to povezavo ponovili.
Dodana vrednost Dijaki povežejo decimalni zapis števila pi s teorijo vrst, geometrijo in smiselno uvrstijo konstanto med pomembna matematična področja. Dijaki aktivno sodelujejo (delo v dvojicah), iščejo načine, kako v čim krajšem času poiskati in izbrati ustrezne besede. S pomočjo ppt, kjer so zapisane decimalke števila pi, tvorijo smiselna besedila, jih predstavijo sošolcem ter ovrednotijo in argumentirajo izdelke drug drugega.
Prenosljivost Šolska ura je primerna za vse letnike in programe. Eno učno uro bomo naslednje leto razširili na prireditev, ki bo namenjena dijakom in širši okolici.
Nujni izvedbeni pogoji Nujnih pogojev za izvedbo učne ure ni. Tvorjenje piezije v dvojicah je zahtevno, zato dijaki potrebujejo več časa.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.