Izvajanje laboratorijskih vaj iz fizike v podjetjih

Šola Gimnazija Jurija Vege Idrija
Avtor/-ji primera Karmen Vidmar
Ime/Naslov dejavnosti Izvajanje laboratorijskih vaj iz fizike v podjetjih
Vrsta dejavnosti Šolski projekt
Nosilni predmet/-i Fizika
Sodelujoči predmeti -
Trajanje (število ur) 4 ure na leto (na razred),  2 uri (na skupino v 1., 2. in 3. letniku)
Število ponovitev V vsakem letniku (od 1. do vključno 3. letnika enkrat v šolskem letu)
Ciljna skupina Vsi dijaki
Število vključenih dijakov V šolskem letu 2013/2014 64 dijakov 1. letnika, 56 dijakov 2. letnika in 60 dijakov 3. letnika
Število sodelujočih učiteljev 2 učitelja in laborant
Zunanji sodelavci; institucije Vodje laboratorijev v podjetju, zaposleni v laboratorijih; podjetja v domačem okolju, Kolektor, Hidria
Cilji dejavnosti/Učni cilji Idrija je bila stoletja rudarsko mesto, ki je tradicijo rudarjenja prenašala iz roda v rod. Ob zatonu rudnika živega srebra se je v mestu in njegovi okolici začela razvijati strojna in elektroindustrija, ki je počasi, toda vztrajno začela preraščati okvire dodatnega delodajalca nizko kvalificirane delovne sile. Danes sta Kolektor in Hidiria podjetji, ki igrata v svojih panogah pomembno vlogo na svetovnem trgu. Podvrženi sta močni konkurenci in vedno novim izzivom. Da lahko ostaneta ključna igralca na tem trgu, je pomemben priliv visoko strokovnega kadra, ki ga med drugim zagotavljajo slovenske univerze. Kljub veliki ponudbi štipendij za področje tehnike in naravoslovja v občini Idrija  ostajajo štipendije zaradi premajhnega zanimanja dijakov nepodeljene.
Ker je fizika eden od ključnih predmetov za bodoče študente tehnike, vidimo v tej težavi izziv, kako približati fiziko in njeno uporabno vrednost mladim, hkrati pa dijakom pokazati, kje vse se to znanje lahko uporablja. Zato so laboratorijske vaje ena od možnosti, kjer dijaki lahko  spoznajo  delovno okolje razvojnega inženirja. Seznanitev dijakov z delovnim okoljem in možnost graditve nadaljnje kariere tudi v tujini danes deficitarne poklice spreminja v  zanimivejše za dijake, kar pomeni, da bi se le-ti morda v večjem številu odločali za tovrstne študije.
Kratek opis Dijaki vsako šolsko leto opravijo eno od obveznih vaj pri pouku fizike v laboratorijih korporacij Hidria in Kolektor. Vse vaje  izpeljejo v času, namenjenem laboratorijskim vajam, ta pa je določen s šolskim urnikom. Vajo v 1. in 3. letniku dijaki izvedejo v dveh šolskih urah (v ta čas je vštet tudi prihod dijakov na podjetje in kratek ogled proizvodnje), kar omogoča relativna bližina podjetja Kolektor. V 2. letniku dijaki opravijo laboratorijsko vajo iz fizike na Inštitutu Hidria v Godoviču, ki je nekaj kilometrov oddaljen iz Idrije. Izvedbo vaje združimo z ogledom inštituta in proizvodnje IMP Klima Godovič, ki je del korporacije Hidria, zato v Godovič z avtobusom odpeljemo dva oddelka hkrati. Zaradi oddaljenosti laboratorija izvedba vaje presega dve šolski uri.
Izbira vaj temelji na učnih vsebinah posameznih letnikov. Za samo izbiro teme sta bila potrebna predhodni ogled laboratorijev ter prilagoditev meritev in merilnih instrumentov dijakom. Tako v 1. letniku dijaki opravijo vajo s področja sil pri kroženju (podiranje kolektorja), v 2. letniku s področja toplotnega sevanja (analiza portreta z infrardečo kamero), v 3. letniku s področja elektrike (izdelava tiskanega vezja, ki mora zadostiti danim pogojem – uporaba Ohmovega zakona). Pred vsako vajo dijaki dobijo navodila, po katerih izvedejo meritev in izdelajo končno poročilo.
Evalvacija Izvedbo vaj smo evalvirali z anketnimi vprašalniki, ki jih je pripravila svetovalna delavka. V vprašalnikih smo spraševali dijake o študijskem interesu za naravoslovje in tehniko ob vpisu v 1. letnik.  Dijaki so ponovno odgovarjali na vprašalnik po zaključenem 3. letniku. Zraven opravljanja vaj so bili ti dijaki informirani tudi o prednostih zaposlovanja in študija v tehničnih poklicih. Iz primerjave odgovorov v vprašalnikih, ki so jih dijaki izpolnjevali v 1. in v 3. letniku, se je pokazalo, da  se je interes za naravoslovje in tehniko povečal.  
Večini dijakov (60 % vseh anketiranih) je opravljanje takšnih laboratorijskih vaj pomenilo dragoceno izkušnjo. 75 % vseh anketiranih dijakov je odgovorilo, da je tovrstna izkušnja vplivala na  njihov interes za tehniko in naravoslovje, pri precejšnjem deležu (52 % vseh anketiranih) pa je interes za naravoslovne in tehnične poklice narasel, pri čemer 86,5 % vseh anketiranih navaja, da je k temu prispevala tudi izvedba vaj v podjetjih.
Ugotovitve Primerjava rezultatov analiz odgovorov  je pokazala, da tovrstno izvajanje vaj v neposrednem okolju podjetij lahko pripomore k lažji odločitvi dijakov za tehnične poklice.
Gimnazija Jurija Vege Idrija vsa leta, od prvih izvedb vaj pa do danes, ohranja tak način sodelovanja z industrijo. Še več, sodelovanje krepi in ga nadgrajuje z dodatnimi dejavnostmi za dijake. Nadarjeni dijaki imajo možnost opravljati počitniško delo v razvojnih laboratorijih in s pomočjo mentorjev iz podjetij izdelati raziskovalne in seminarske naloge. Dobro sodelovanje med šolo in domačimi podjetji je prineslo večjo vključenost šole v lokalno okolje, hkrati pa se je povečal tudi interes industrije za čim boljše pogoje dela dijakov in učiteljev na šoli.
Dodana vrednost Izvajanje laboratorijskih vaj v laboratorijih podjetij je novost, ki pomeni dijakom neprecenljivo izkušnjo. Je nov model opravljanja obveznih vaj na drugačen način in v avtentičnem okolju. Dijaki se soočajo z dejavnostmi podjetja in spoznavajo uporabnost naravoslovnih ved. Hkrati spoznajo delo strokovnjakov z deficitarnim poklicem.
Prenosljivost Model izvajanja vaj je uporaben v vseh šolah s programi, ki vključujejo obvezne laboratorijske vaje.
Nujni izvedbeni pogoji Pogoj za izvedbo je bližina in pripravljenost podjetij, da sprejmejo dijake. Potrebno je prilaganje urnika za izvedbo vaj (vsaj dve šolski uri skupaj). Vaje lahko naenkrat opravi samo en oddelek. Naša izkušnja je, da je malo možnosti, da bi vsi dijaki lahko v parih opravljali isto vajo hkrati, ker običajno laboratoriji nimajo toliko merilnih naprav, zato dijake delimo v dve skupini. Ena skupina ima ogled (proizvodnja, predstavitev podjetja, laboratorij idr.), druga skupina pa izvaja vajo. Nato izvedemo menjavo.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.