Medpredmetna povezava Živalska farma

Šola Erudio izobraževalni center
Avtor/-ji primera Simona Zupančič
Ime/Naslov dejavnosti Medpredmetna povezava Živalska farma
Vrsta dejavnosti Medpredmetna povezava pri različnih predmetih (povezovanje ciljev, vsebin, oblik in metod dela, spretnosti, kompetenc idr.)
Nosilni predmet/-i Slovenščina
Sodelujoči predmeti Sociologija, angleščina, zgodovina, geografija, biologija
Trajanje (število ur) 12 ur
Število ponovitev 3 ponovitve
Ciljna skupina Dijaki 3. letnika
Število vključenih dijakov 32 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 5 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Dijaki preberejo Orwellovo Živalsko farmo in si ogledajo film.
  • Dijaki spoznajo zgodovinsko, geografsko in literarno okolje.
  • Dijaki razumejo metaforičnost zgodbe in znajo to povezati z zgodovinskimi osebami.
  • Dijaki poustvarjajo v angleščini in slovenščini, vključijo sodobne družbene probleme.
  • Dijaki pripravijo igro vlog, pri čemer upoštevajo pridobljeno znanje o literarnem delu.
Kratek opis Dijaki so prebrali Orwellovo Živalsko farmo v slovenščini, nato pa so si v šoli ogledali film v angleščini. Seznanili so se z avtorjem in izvedeli nekaj temeljnih podatkov o literarnem delu. Sledili sta razlaga zgodovinskega ozadja in geografska umestitev (pouk sta timsko izvajala dva učitelja). Dijaki so obnovili znanje o totalitarnih režimih, spoznali pojem kult osebnosti in  značilnosti Rusije (lega, prebivalstvo, kmetijstvo idr). Pri obravnavi literarnega dela so v angleščini in slovenščini odgovarjali na vnaprej pripravljena vprašanja, analizirali pesem, ki je v literarnem delu predstavljena kot motivacija za upor, reševali naloge, povezane z jezikovnimi vprašanji ipd. Dotaknili smo se tudi živali, preučili smo njihov prebavni sistem in reševali miselne matematične naloge. Literarno delo smo povezali tudi z nekaterimi sodobnimi družbenimi problemi, kot je na primer onesnaževanje okolja zaradi živalskih farm. Na koncu je sledil praktičen del z usposabljanjem za prvo pomoč in priprava delavnice Radijska oddaja.
Evalvacija Uporabili smo vprašalnik. Pri slovenščini so bili dijaki ocenjeni (esejska naloga).
Ugotovitve Odziv dijakov je bil zelo dober. Všeč jim je bilo, da se je omenjeno literarno delo obravnavalo na tako širok način. Učne liste, ki so jih dobili vnaprej, so reševali z veseljem, veliko so spraševali, sodelovanje je bilo uspešnejše kot pri tradicionalnem pouku. Na koncu so predlagali, da naj bi se v prihodnje medpredmetna povezava razširila še na druga predmetna področja.
Dodana vrednost Dijaki povezujejo znanje iz različnih predmetnih področij in ga uporabljajo v praksi. Razvijajo jezikovno in socialno kompetenco ter kritično razmišljanje. Uzavestijo problem sodobne družbe, ki se navezuje na onesnaževanje okolja zaradi živalskih farm, in problem samooskrbe.
Prenosljivost Vključeni so bili dijaki 3. letnika. Povezava bi bila smiselna tudi za dijake 4. letnika.
Nujni izvedbeni pogoji Sodelovanje učiteljev in dijakov, natančno načrtovanje ter dobro usklajevanje vsebinskega in časovnega načrta ter izkušnje.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.