Medpredmetna strokovna ekskurzija v Trst

Šola Erudio izobraževalni center
Avtor/-ji primera Klara Antoni
Ime/Naslov dejavnosti Medpredmetna strokovna ekskurzija v Trst
Vrsta dejavnosti Medpredmetna ekskurzija
Nosilni predmet/-i Slovenščina, zgodovina
Sodelujoči predmeti Italijanščina, biologija, geografija
Trajanje (število ur) 10 ur
Število ponovitev 3 ponovitve (v letih 2009, 2011 in 2014)
Ciljna skupina Dijaki 1., 2. in 3. letnika
Število vključenih dijakov 69 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 6 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji
 • Dijaki razvijejo pozitiven odnos do slovenske narodne identitete in kulturne dediščine.
 • Dijaki se samostojno, razdeljeni v skupine, orientirajo v prostoru in času.
 • Dijaki poglabljajo znanje iz različnih predmetov in ga na terenu smiselno povezujejo.
 • Dijaki razvijajo sposobnost različnih oblik sporazumevanja in socialnih spretnosti pri sodelovalnem učenju ter projektnem delu.
 • Dijaki odkrivajo, spoznavajo in primerjajo naravne in družbeno-zgodovinske ter kulturne značilnosti Trsta in tržaške pokrajine.
 • Dijaki razvijajo jezikovne spretnosti.
 • Dijaki kritično presojajo sobivanje različnih kultur in religij.
Dijaki pri slovenščini:
 • razvijajo jezikovno kompetenco;
 • interpretirajo literarno besedilo in ga povežejo z obstoječim znanjem;
 • se seznanijo s predstavniki evropske književnosti, ki so delovali na tem območju (James Joyce, Rainer Maria Rilke);
 • sestavijo osebnoizpovedno pesem.
Dijaki pri zgodovini:
 • pojasnijo pozitivne in negativne posledice izgradnje Južne železnice za slovenski prostor;
 • prepoznajo pomembne stavbe na tržaškem trgu Edinost (Unità) in pojasnijo njihovo vlogo ter zgodovinsko ozadje;
 • iščejo uporabne podatke v različnih zgodovinskih virih;
 • razvijejo spretnost dela z večperspektivnimi zgodovinskimi viri.
Dijaki pri biologiji (tema Ekologija Krasa):
 • spoznajo avtohtone kraške rastline;
 • se seznanijo z ekologijo Krasa;
 • spoznajo življenjske razmere jamskih živali in jih primerjajo z življenjskimi razmerami živali na prostem;
 • obnovijo znanje o kraških endemitih.
Dijaki pri italijanščini:
 • poimenujejo zgradbe, opišejo pot in mesto;
 • sprašujejo po potrebnih podatkih;
 • se seznanijo s poezijo znanega tržaškega pesnika Umberta Sabe;
 • interpretirajo pesmi in primerjajo pesnikov opis mesta z mestom, ki si ga ogledujejo.
Kratek opis Medpredmetna strokovna ekskurzija v Trst je namenjena dijakom 1., 2. in 3. letnika gimnazije. Dijaki imajo možnost spoznati in uporabiti že usvojeno znanje o kulturnih, geografskih in drugih posebnostih področja ter nadgraditi svoje znanje in spretnosti v avtentičnem okolju.
Dijake smo na strokovno ekskurzijo predhodno pripravili znotraj predmetnih področij in jih razdelili na heterogene skupine z namenom, da si lahko medsebojno pomagajo. Dobili so skripta, v katerih so bila navodila za različne dejavnosti.  
Celotna ekskurzija je bila razdeljena na tri dele:
 • Prvi del je potekal v centru mesta. Učitelji so bili glede na predmetno področje razporejeni na petih kontrolnih točkah: Piazza Unità, pomol, amfiteater, Umberto Saba in James Joyce. Naloga skupin je bila, da s pomočjo zemljevida poiščejo kontrolne točke ter izpolnijo gradivo oziroma opravijo določene naloge. Vsaka skupina je prejela svojo časovnico in svoje zaporedje kontrolnih točk ter navodilo, v kolikšnem času je morala biti posamezna naloga opravljena. Naloga učitelja je bila, da spremlja potek dela skupin, preverja upoštevanje navodil in skupinam svetuje oziroma jih usmerja. Po končanem delu v skupinah smo se vsi skupaj zbrali na izhodiščni točki.
 • Drugi del je potekal v parku Miramare. Dijaki so v skupinah izpolnjevali učne liste po tematskih sklopih (biologija, geografija in slovenščina).
 • Tretji del je potekal na Rilkejevi poti. Dijaki so v idiličnem okolju pečin obnovili usvojeno znanje o Rilkejevem življenju in ustvarjanju ter interpretirali njegovo pesem. Samostojno so ustvarili lastno pesem.
Evalvacija Evalvacijo smo izpeljali s pomočjo interaktivnega vprašalnika. Dosežke dijakov smo ovrednotili znotraj predmetnih področij, in sicer glede na oddane naloge, potek dela v skupini in upoštevanje navodil. Naloge kreativnega tipa so bile vrednotene najvišje po vnaprej izdelanih kriterijih.
Ugotovitve Poudarimo lahko pozitiven odziv dijakov. 90 odstotkov dijakov je bilo navdušenih nad načinom dela, ki je bilo v glavnem samostojno. Nekateri dijaki so imeli težave pri orientiranju v mestu. Poskušali smo jim približati poezijo in rezultati potrjujejo, da nam je to tudi uspelo. Dijakom se je zdela ekskurzija smiselna in uporabna.
Dodana vrednost Dijaki spoznavajo kulturne, zgodovinske in druge značilnosti Trsta, povezujejo znanje iz različnih predmetnih področij in ga uporabljajo v praksi ter razvijajo jezikovno in socialno kompetenco ter kritično razmišljanje.
Prenosljivost Vključeni so bili dijaki 1., 2. in 3. letnika.
Nujni izvedbeni pogoji Sodelovanje učiteljev in dijakov, natančno načrtovanje, dobro usklajevanje vsebinskega in časovnega načrta, izkušnje, dobro poznavanje kraja in njegovih značilnosti ter ugodne vremenske razmere.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.