Grški miti

Šola Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Avtor/-ji primera Janja Majcen, Lidija Canič Gabrovšek
Ime/Naslov dejavnosti Grški miti
Vrsta dejavnosti Sodelovalno poučevanje z vključevanjem IKT pri vseh sodelujočih predmetih, timsko načrtovanje procesa pouka (znotraj predmetnega aktiva ali med aktivi)
Nosilni predmet/-i Slovenščina
Sodelujoči predmeti Zgodovina, angleščina, informatika
Trajanje (število ur) 6 šolskih ur
Število ponovitev 1 izvedba
Ciljna skupina Dijaki 1. letnika
Število vključenih dijakov 31 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 4 učitelji
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji Dijaki spoznajo najpomembnejše grške mite, jih povzamejo v alinejah, primernih za predstavitev v ppt, in ustvarijo svoj dialog na osnovi mita, ki ga posnamejo kot kratek film. Uporabijo tudi IKT ter povežejo znanje s snovjo iz zgodovine, angleščine in informatike.
Kratek opis Pred začetkom izvedbe projektnega dela učiteljica slovenščine dijake seznani s pravili govornega nastopanja in merili za ocenjevanje govornega nastopa, prav tako z merili za ocenjevanje pisnih poročil. Z dijaki utrdi poznavanje snovi antične grške književnosti. Učiteljica informatike dijakom poda navodila za dobro predstavitev v ppt glede na vsebino, obliko in nastop. Učiteljice slovenščine, zgodovine in angleščine skupaj (timsko) pripravijo naloge za posamezne skupine, ki vsebujejo raziskovalne izzive za dijake, ter dijakom pripravijo IKT literaturo ter knjižno podporo.
Projektno delo dijakov v skupinah:
  • Vsaka skupina dijakov opravi analizo besedila in zapiše povzetek mita, ki jim je bil dodeljen.
  • Dijaki označijo nastopajoče osebe, analizirajo razmerja med njimi ter odkrivajo zgodovinsko podlago mitov (kdo se skriva za mitološkimi osebami, kakšen je zgodovinski oris antičnega mita – prostor, čas ipd., kje je potekalo mitološko potovanje v geografskem pogledu, kako so mitološke osebe morebiti povezane s slovenskim prostorom).
  • S pomočjo uporabe spletnih slovarjev (SSKJ in slovarski korpus Gigafida) odkrivajo frazeološke posebnosti izrazov, povezanih z osebami v danih mitih. Skupina ustvari dialog (lahko ga tudi aktualizira). Dijaki si razdelijo vloge in se dogovorijo, na kakšen način ga bodo posneli.
  • V okviru angleščine mora vsaka skupina napisati povzetek vseh svojih dejavnosti v 100 besedah, pri čemer morajo dijaki uporabljati spletni slovar za izgovarjavo in besedišče o antičnih mitih.
  • V okviru informatike vsaka skupina pripravi predstavitev v ppt, v katero mora vključiti celotno opravljeno delo, upoštevati vsa pravila dobre predstavitve in vanjo vključiti tudi svoj videoposnetek. Na medmrežju mora skupina samostojno poiskati program, ki omogoča pretvorbo videoposnetka v ustrezen format za predstavitev v ppt.
Evalvacija Ker je večji del učne snovi izhajal iz slovenščine in informatike in pri teh dveh predmetih tudi najbolj sovpadal z učnimi cilji (govorni nastop pri slovenščini, izdelava in predstavitev v ppt), sta delo dijakov oziroma skupin ocenili učiteljici slovenščine in informatike po vnaprej predstavljenih kriterijih. Dijaki pri drugih dveh predmetih (zgodovina, angleščina) niso bili ocenjeni.
Ugotovitve Učne cilje smo uspeli dobro uresničiti. Dijaki so IKT uporabljali smotrno, ne le za iskanje podatkov, temveč tudi za snemanje, izdelavo predstavitve v ppt in kot orodje za lektoriranje.
Dodana vrednost Dijaki so pridobili veščino snemanja filma, nadgradili poznavanje IKT in zmožnost analiziranja literarnega besedila, primerjanja filma z literaturo in povezovanja posameznih predmetov ob isti temi. Razširili in poglobili so tudi temo o grških mitih.
Najbolj pa bi izpostavili fleksibilnost učnega procesa. Dijaki so si sami organizirali čas za posamezno dejavnost (v okviru 4 šolskih ur) in prostor dela (lahko so zapustili učilnico) ter si sami smiselno razdelili delo v skupini. Ker so imeli na razpolago več virov informacij, so se tudi za te odločili sami, s čimer so pravzaprav sami izbirali tudi metode svojega dela.
Tudi učiteljice smo se fleksibilno prilagajale dijakom. Včasih smo aktivno delale s skupinami (opozorila in smernice) tri, včasih vse, včasih je zadoščala ena sama.
Prenosljivost Način dela je prenosljiv v vse letnike.
Nujni izvedbeni pogoji Ustrezni prostorski in časovno usklajeni pogoji ter ogromno vloženega dela.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.