Interaktivno timsko poučevanje – povezava fizike in športne vzgoje

Šola Šolski center Rogaška Slatina
Avtor/-ji primera Andrej Hartman
Ime/Naslov dejavnosti Interaktivno timsko poučevanje – povezava fizike in športne vzgoje
Vrsta dejavnosti Timsko načrtovanje procesa pouka (znotraj predmetnega aktiva ali med aktivi)
Nosilni predmet/-i Fizika
Sodelujoči predmeti Športna vzgoja
Trajanje (število ur) 4 ure
Število ponovitev
Ciljna skupina Dijaki 1. letnika
Število vključenih dijakov 48 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 3 učitelji
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji Medsebojno povezati dva predmeta in opraviti izračune na podlagi dejanskih meritev pri posamezniku.
Kratek opis Dijaki so pri športni vzgoji tekli na 60 metrov in opravljali meritve po pretečenih 30 in 60 metrih. Tekli so na dveh različnih podlagah ter štopali in zapisovali čas na 30 in 60 metrov. Pri fiziki so izračunali povprečno hitrost in pospešek na različnih odsekih ter meritve obdelali in grafično prikazali s programsko opremo Logger Pro.
Evalvacija Izvedena je bila ustno, v obliki razgovora.
Ugotovitve Dijaki so videli možnost obdelave pridobljenih podatkov. Spoznali so, da so lahko isti podatki uporabni na različnih področjih in v različne namene.
Dodana vrednost Učenje timskega dela, skupnega načrtovanja in medsebojnega dopolnjevanja pri podajanju znanja.
Prenosljivost Tehnike timskega poučevanja so kroskurikularno dobro prenosljive.
Nujni izvedbeni pogoji Nujna pogoja sta ideja o vsebini medpredmetne povezave in medsebojno sodelovanje vključenih učiteljev.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.