Timsko poučevanje

Šola Gimnazija Antona Aškerca
Avtor/-ji primera Tatjana Špur
Ime/Naslov dejavnosti Timsko poučevanje
Vrsta dejavnosti Dejavnost projektnega tima za timsko poučevanje
Nosilni predmet/-i Različni predmeti
Sodelujoči predmeti Angleščina, nemščina, slovenščina, glasba, matematika, biologija, filozofija
Trajanje (število ur) 1 ura  (2 uri le povezava filozofija-slovenščina)
Število ponovitev Vsako šolsko leto (od šolskega leta 2007/2008 dalje)
Ciljna skupina Dijaki katerega koli letnika
Število vključenih dijakov Vsi dijaki v oddelku
Število sodelujočih učiteljev -
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji Temeljni cilj je izvesti povezavo z dodano vrednostjo, to pomeni posamezno učno snov predstaviti na način, ki bo dijakom ponudil bolj poglobljen in nazornejši vpogled. Pomembno je vzpostavljanje medpredmetnih povezav. Kako se predmeti in teme znotraj njih povezujejo, se dijakom najbolje predstavi prav pri timski povezavi.
Kratek opis Timske povezave izvajamo od šolskega leta 2007/2008 dalje. Načrtujemo jih že ob pripravi letnega delovnega načrta in za vsako povezavo določimo skupne cilje. Včasih se zamisli za nove povezave porodijo med šolskim letom in tudi te povezave izvedemo. Pred izvedbo izdelamo načrt poteka učne ure, še prej pa poiščemo ustrezno organizacijsko možnost za izpeljavo. Na timske povezave so vabljeni vsi učitelji, dijaki pa so vnaprej seznanjeni.
Evalvacija Po zaključenih timskih povezavah razdelimo dijakom evalvacijske vprašalnike, učitelji pa se o izvedbi povezav pogovorimo, delimo in primerjamo izkušnje, se odločimo o smiselnosti ponovitve in o morebitnih spremembah. Ker so povezave enourne, je učne dosežke težko izmeriti. Pri dijakih evalvacija temelji bolj na (čustvenem) doživljanju (mi je bilo/ni bilo všeč).
Ugotovitve Če so timske povezave redke, je njihov učinek težko izmeriti. Služijo temu, da učitelji neko vsebino svojega predmeta s pomočjo gostujočega učitelja nazorneje predstavijo. Oba učitelja po zaključeni timski povezavi učno snov utrjujeta ločeno, pomembno pa je, da dijake usmerjata k učni snovi drugega predmeta.
Dodana vrednost Dodana vrednost je ozaveščanje dijakov o povezanosti vsega. Vsako učno snov lahko postavimo v širši kontekst.
Prenosljivost Posamezne timske povezave izvajamo že nekaj let, vanje so vključeni različni predmeti in več učiteljev posameznega predmeta. Povezave so prenosljive po letnikih, učiteljih in tudi programih.
Nujni izvedbeni pogoji Ovire so lahko organizacijske. Če so timske povezave redke, urnik njihovi izvedbi ni prilagojen, zato se pogosto zgodi, da je edina rešitev za sodelovanje drugega učitelja nadomeščanje njegove redne ure.
Če so dijaki slabo pripravljeni na timsko povezavo, jim je smiselnost takega poučevanja nejasna. Tako timska povezava postane sama sebi namen oziroma pomeni samo dodatno delo za učitelja in malo/nič koristi za dijaka.
Ni zanemarljivo pripomniti, da tudi med učitelji obstaja “kemija”, z nekaterimi bolje sodeluješ in to se pri izvedbi opazi.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.