Raziskovanje alkoholnega vrenja

Šola I. gimnazija v Celju
Avtor/-ji primera Simona Magdalenc Lindner
Ime/Naslov dejavnosti Raziskovanje alkoholnega vrenja
Vrsta dejavnosti Timsko načrtovanje procesa pouka (med aktivi)
Nosilni predmet/-i Biologija
Sodelujoči predmeti Informatika
Trajanje (število ur) 1 ura
Število ponovitev 4 ponovitve
Ciljna skupina Dijaki 1. letnika
Število vključenih dijakov 96 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 2 učitelja
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Dijaki razumejo pomen kontroliranega poskusa.
  • Dijaki spoznajo pomen zaporednih meritev.
  • Dijaki znajo z računalniškim programom (excel) iz podatkov, ki jih dobijo pri poskusu, ustvariti pregleden grafikon.
  • Dijaki znajo vrednotiti kvalitativne in kvantitativne podatke poskusa.
Kratek opis
  • Ponovitev alkoholnega vrenja.
  • Demonstracija poskusa.
  • Pregled rezultatov poskusa in risanje grafa.
  • Analiza rezultatov iz grafa in zaključek po laboratorijskem delu.
Evalvacija Izvedli smo ustno evalvacijo naslednjo šolsko uro pri biologiji.
Ugotovitve Dijaki na konkretnem primeru spoznajo, da je znanje uporabe računalnika in programske opreme pomembno, saj so končni izdelki estetsko primernejši in bolj uporabni. Pouk, izpeljan na ta način, je zanimivejši in bolj razgiban. Dijaki tak način dela dobro sprejemajo in si ga želijo ponoviti tudi v prihodnje.
Dodana vrednost Dodana vrednost te posodobitvene dejavnosti je obdelava podatkov s pomočjo informacijske tehnologije.
Prenosljivost Posodobitev bi lahko uporabili za računalniško obdelavo podatkov pri geografiji (sestava prebivalstva, klimogrami ipd.) in pri matematiki (statistika).
Nujni izvedbeni pogoji Nujen pogoj za izvedbo je računalniška učilnica s projektorjem in z računalnikom za vsakega dijaka posebej.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.