Timsko poučevanje plesa pri športni vzgoji

Šola Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Avtor/-ji primera Barbara Ogrin
Ime/Naslov dejavnosti Timsko poučevanje plesa pri športni vzgoji
Vrsta dejavnosti Timsko načrtovanje procesa pouka (znotraj predmetnega aktiva ali med aktivi)
Nosilni predmet/-i Športna vzgoja
Sodelujoči predmeti Glasba (posredno)
Trajanje (število ur) Učni sklop plesa
Število ponovitev Dejavnost ponavljamo že več šolskih let v vseh letnikih, vsako leto pa dejavnost nadgrajujemo.
Ciljna skupina Dijaki vseh letnikov
Število vključenih dijakov Vsi dijaki
Število sodelujočih učiteljev Vsi učitelji športne vzgoje
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji Pri učenju plesa se opiramo na vsebinske operativne cilje, ki so zapisani v učnem načrtu in jih z dijaki na koncu 4. letnika tudi dosežemo:
  • Dijaki znajo zaplesati osnovne plesne slike družabnih plesov.
  • Dijaki med plesom upoštevajo plesni bonton.
  • Dijaki skozi ples doživljajo sprostitveni vpliv športne vzgoje.
  • Dijaki ples spoznajo s sociološkega, psihološkega in kulturnega vidika.
Pričakovana raven sposobnosti in znanja, ki jo od dijakov pričakujemo ob koncu 4. letnika, je, da vsi usvojijo plesno znanje ne glede na predznanje do te stopnje, da lahko sproščeno zaplešejo. Cilj je, da dijaki sprejmejo ples kot možnost za druženje, zabavo in možnost za rekreacijo tudi v prostem času ter preko plesa izboljšajo svojo samopodobo in samozavest.
Kratek opis Ples je pri športni vzgoji del učnega načrta v vseh letnikih. Na naši šoli smo z leti izboljšali način učenja plesa in ga izvajamo tudi kot timsko poučevanje.
Organizacijo poučevanja plesa smo si zastavili po naslednjem programu, ki ga delimo na dva dela:
  • V 1. in 2. letniku učitelji izvajamo ples individualno, tj. vsak učitelj poučuje svojo skupino, skupine pa so ločene po oddelkih in spolu. Najprej učimo osnovne korake brez glasbe ločeno, dekleta za plesalko, fante za plesalca. Sledi ponavljanje in utrjevanje osnovnih korakov ob glasbi in učenje zahtevnejših plesnih slik (obrati idr.). Ob koncu 2. letnika vsi dijaki in dijakinje zaplešejo samostojno in sproščeno devet plesov: cha-cha, samba, rumba, jive, swing, angleški valček, dunajski valček, tango in foxtrot.
  • V 3. in 4. letniku plesno znanje dijakov nadgradimo s plesom v parih, zato združimo skupine tako, da lahko plešejo dekleta s fanti. Učitelj, ki vodi pedagoški proces, z demonstracijo in sprotnimi navodili poučuje posamezne plesne korake v paru in jih povezuje v celoto (s pomočjo mikrofona dijake usmerja, šteje in napoveduje plesne slike). Drugi učitelji se razporedimo po prostoru in smo med izvajanjem plesnih korakov pozorni na vse, ki imajo težave. Tako dijaki že med samim učenjem dobijo takojšnjo povratno informacijo ter dodatno individualno pomoč, ki omogoča hitrejše in uspešnejše usvajanje plesnega znanja. Po potrebi zaplešemo z njimi in jim ponovno pokažemo posamezne korake.  Dijaki si pomagajo tudi med seboj, drug drugega učijo in popravljajo (sodelovalno učenje), kar spodbuja spoznavanje sošolcev in razvijanje medosebnih odnosov v skupini.
Plesni program je enoten za vsak letnik posebej ne glede na učitelja. Plesno glasbo imamo pripravljeno na zgoščenkah, ki jih uporabljamo vsi učitelji, prav tako pa imamo v veliki telovadnici na voljo ozvočenje in računalnik s plesno glasbo, ki jo posodabljamo tudi s pomočjo dijakov (dijaki prinesejo svojo glasbo in jo uporabimo, če je ustrezna).
Kot dodatno gradivo so v spletni učilnici za športno vzgojo na voljo posnetki posameznih korakov in plesnih slik, s katerimi lahko dijaki utrjujejo svoje plesno znanje tudi doma (posnetki plesnega programa, ki ga izvajamo na naši šoli). Spletno učilnico urejata in posodabljata dva učitelja športne vzgoje.
Za 1. in 2. letnike so posneti kratki filmi, ki prikazujejo plesne korake in koreografije posameznih plesov. Posnetki so narejeni posebej za plesalke in posebej za plesalce zaradi druge perspektive gledanja. Identičen program izvajamo med urami, ga preverjamo in ocenjujemo.
Za dijake 3. in 4. letnika  so (za vsak letnik posebej) v obliki internih e-gradiv v spletni učilnici pripravljeni posnetki plesnega para, ki prikazujejo plesne korake in koreografije v plesnem paru. Posnetki so narejeni s pogleda plesalke in s pogleda plesalca. Identičen plesni program izvajamo med urami, ga preverjamo in ocenjujemo.
Z internimi e-gradivi si dijaki dodatno pomagajo predvsem takrat, ko manjkajo pri pouku, ali pa se s pomočjo video posnetkov pripravljajo na preverjanje in ocenjevanje.
Evalvacija Evalvacijo dejavnosti smo opravili s kratkim vprašalnikom za dijake, ki so ga izpolnjevali pri uri športne vzgoje.  Z njim smo želeli pridobiti mnenje o njihovem odnosu do plesa, o izvajanju učnih ur plesa pri športni vzgoji in o učinkih takšnega dela. V anketi je sodelovalo 119 dijakov.
Prav tako v aktivu vsako leto opravimo evalvacijo – izmenjava informacij, pobud in mnenj na skupnem sestanku.
Ugotovitve Rezultati evalvacije:
107 dijakov je odgovorilo, da imajo ples radi zaradi sproščenega in dobrega vzdušja; ker je dobro poznati plesne  korake; ker radi plešejo; ker so ure plesa zabavne; ker se učijo počasi in postopoma; ker se prijetno sprostijo.
Nekaj najpogostejših odgovorov dijakov na vprašanje, zakaj imajo pri športni vzgoji radi ples: ker je zanimivo; ker je bolj sproščeno, kot če plešejo sami; ker se v parih lažje orientirajo; ker jih je več in lahko drug drugega gledajo; ker vsi skupaj plešejo in si lahko pomagajo; ker se spodbuja povezanost; ker se spodbujajo medsebojni odnosi;  ker je prisotnih več profesorjev in je bolje glede pomoči.
12 dijakov je odgovorilo, da plesa ne marajo, vendar so na vprašanje, kaj mislijo o izvajanju ur plesa, odgovorili, da se kljub temu veliko naučijo; da so ure v redu; da je kar zanimivo; da je to nov pristop do boljšega razumevanja med dekleti in fanti; kljub temu da plesa še vedno ne marajo, se je njihov odnos do plesa spremenil na bolje, ker so postali boljši plesalci.
Četudi plesa ne marajo, so na vprašanje, ali se je njihov odnos do plesa zaradi učenja pri urah športne vzgoje kaj spremenil, v večini odgovorili, da je odnos do plesa enak oziroma imajo več zanimanja za raznovrstne plese.
Predlogi dijakov za naprej: več plesov, več ur plesa pri športni vzgoji in boljša glasba.
Učitelji športne vzgoje smo enotnega mnenja, da je tak način poučevanja plesa veliko boljši tako z vidika usvojenega znanja kot tudi povezovanja med dijaki, enakosti in druženja. Veliko dijakov preko plesa in plesnih nastopov pridobi na samozavesti.
Dodana vrednost Na naši šoli na tak način ples poučujemo že nekaj let. V tem času smo svoje plesno znanje nadgradili tudi vsi učitelji športne vzgoje. Dijaki usvojijo zahtevnejši program kot prej, ko smo ples poučevali vsak zase, ko še nismo imeli skupnega programa in poenotene izvedbe. Zadnja tri leta sodelujemo tudi pri pripravi na maturantski ples, z dijaki prikažemo venček štirih plesov (cha-cha, angleški valček, rumba in swing).
Od leta 2012 dalje pa dijake naučimo celoten plesni program za maturantski ples in ga predstavimo staršem (četvorka, otvoritveni ples, venček štirih plesov). S tem starše finančno razbremenimo (odpadel je strošek zunanje plesne šole). Vsako leto v lokalnem okolju (na glavnem trgu v centru Kamnika) prikažemo četvorko in venček plesov, ki smo se jih naučili pri športni vzgoji. Tako se naši maturantje simbolično poslovijo od šole in kraja. Dijaki preko plesnih nastopov (nastopajo namreč vsi) izgubijo strah pred nastopanjem in posredno pridobijo na samozavesti. Prav tako se preko plesa več družijo med seboj.
Prenosljivost Dejavnost že sedaj izvajamo v vseh letnikih. Glede možnosti prenosa na druge predmete pa smo mnenja, da je dejavnost težje prenosljiva na druge predmete zaradi specifičnosti poučevanja športne vzgoje.
Nujni izvedbeni pogoji Nujna pogoja sta predvsem pripravljenost celotnega strokovnega aktiva na skupno delo in podpora vodstva za izvedbo zastavljenega programa.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.