Matematični maraton

Šola Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Avtor/-ji primera Irena Kovač Gregorčič, Majda Škrinar Majdič
Ime/Naslov dejavnosti Matematični maraton
Vrsta dejavnosti Timsko načrtovanje procesa pouka (znotraj predmetnega aktiva ali med aktivi)
Nosilni predmet/-i Matematika
Sodelujoči predmeti -
Trajanje (število ur) 12 ur
Število ponovitev 1 izvedba
Ciljna skupina Vsi dijaki GESŠ Trbovlje
Število vključenih dijakov 160 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 6 učiteljev matematike
Zunanji sodelavci; institucije 6 študentov matematike (bivši dijaki šole)
Cilji dejavnosti/Učni cilji Cilji za dijake:
 • Učenje matematičnih vsebin po posameznih letnikih.
 • Razvijanje sporazumevalnih veščin (postavljanje vprašanj, izmenjava idej, sprejemanje pomoči, pomoč šibkejšim, sodelovanje v skupini).
 • Priprava posameznikov na tekmovanje.
 • Razvijanje pozitivnega odnosa do učenja (vztrajanje, premagovanje ovir).
 • Pridobitev dobre ocene.
Cilji za učitelje:
 • Timsko načrtovanje (izvedba maratona).
 • Priprava preizkusov znanj po posameznih letnikih in izdelava enotnih točkovnikov.
 • Sodelovalno delo (diferencirana pomoč dijakom, usmerjanje dela, iskanje načinov za dodatne razlage učno šibkejšim dijakom).
 • Pridobitev sponzorjev in donatorjev.
 • Koordiniranje nalog.
Cilji za študente:
 • Seznanitev z učnimi vsebinami posameznih letnikov.
 • Nudenje pomoči dijakom ob konkretnih problemih, razlaga pristopov, kontrola rešitev, usmerjanje dejavnosti dijakov.
 • Vživljanje v vlogo učitelja.
 • Razvijanje sporazumevalnih veščin.
Kratek opis Dijaki in učitelji preživijo skupaj oktobrsko soboto od 8. do 20. ure ob reševanju matematičnih nalog.
Evalvacija Zbrali smo pisna mnenja dijakov in ustna mnenja študentov (pomočnikov) ter mnenja učiteljev. Na maratonu smo ocenili in analizirali pisne naloge  in naredili primerjavo z ocenami pisnih nalog po maratonu.
Ugotovitve Menimo, da smo uresničili naslednje cilje:
 • Dijaki so z učenjem na maratonu pridobili toliko vsebinskih znanj, da je to bistveno vplivalo na oceno pri rednem pisnem ocenjevanju v naslednjem obdobju.
 • Dijaki so razvijali kompetenco učenje učenja (načrtovanje lastnih dejavnosti, odgovornost za svoje znanje, samostojno učenje).
 • Dijaki so krepili delovne navade, vztrajnost, samoiniciativnost (ustvarjalnost, dajanje pobud, sprejemanje odločitev).
 • Dijaki so razvijali osebnostne kvalitete (socialnost, medsebojne vrednote) in pozitivno samopodobo.
Dodana vrednost Menimo, da je večina dijakov pokazala precej delovne vneme in motiviranosti. Z njihovo zagnanostjo za delo smo bili zelo zadovoljni, marsikdo je po urah intenzivnega dela pokazal precej napredka v znanju. Uspešnejši dijaki so bili v  pomoč manj uspešnim, tako da so  jim intenzivno pomagali pri reševanju nalog. Dijakom so z nasveti pomagali tudi študenti, ves čas pa smo jim bili na voljo tudi učitelji.
Prenosljivost Dijaki menijo, da bi bilo zanimivo izvesti maraton tudi za kak drug predmet. Prednost te naše ideje pa je, da jo je povsem preprosto prenesti tudi v druge programe in v vse letnike.
Nujni izvedbeni pogoji Prostorski pogoji, dobra volja in zagnanost učiteljev, pomoč bivših dijakov (študenti matematike), zagotovitev prehrane in drugih materialnih pogojev (papir, zvezki, pisala, fotokopije ipd.).
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.