Pouk zunaj učilnic - delovno raziskovalni tabori dijakov 2. letnika (v šolskih letih 2008/2009 do 2013/2014)

Šola Gimnazija Vič
Avtor/-ji primera Tanja Cvirn Pavlin
Ime/Naslov dejavnosti Pouk zunaj učilnic - delovno raziskovalni tabori dijakov 2. letnika (v šolskih letih 2008/2009 do 2013/2014)
Vrsta dejavnosti Timsko načrtovanje procesa pouka (znotraj predmetnega aktiva ali med aktivi)
Nosilni predmet/-i Odvisno od šolskega leta in načrtovanih lokacij izvedbe smo se učitelji povezovali v time  mentorjev, v katerih so bila zastopana različna predmetna področja: kemija, biologija, fizika, geografija, zgodovina, slovenščina, matematika, angleščina, nemščina, sociologija, informatika in športna vzgoja. Za vsak oddelek je bil tim mentorjev sestavljen tako, da so bila zastopana tri enakovredna predmetna področja.
Sodelujoči predmeti Glej zgoraj
Trajanje (število ur) Vsako šolsko leto smo izvedli tabor, ki je v obsegu 50 ur trajal 5 dni, in z njim uresničili več učnih ciljev oziroma vsebin, med drugim metodologijo raziskovalnega dela, knjižnično informacijska znanja, športne aktivnosti ter vzgojo za družino mir in nenasilje.  
Število ponovitev Vsako šolsko leto v 6 oddelkih 2. letnika
Ciljna skupina Dijaki 2. letnika
Število vključenih dijakov 32 dijakov x 6 oddelkov x 5 let = 960 dijakov
Število sodelujočih učiteljev V vsakem šolskem letu sodeluje 18 učiteljev (nekateri učitelji sodelujejo ves čas, drugi se menjujejo, saj je v tim mentorjev vključen tudi razrednik).
 • Delovno raziskovalni tabor Korte; mentorji: učitelji biologije, fizike, angleščine, športne vzgoje (2012/2013) in biologije, slovenščine, zgodovine (2013/2014); tema Veliki pok.
 • Delovno raziskovalni tabor Debeli Rtič in Ankaran; mentorji: učitelji zgodovine, angleščine, geografije (2011/2012) in učitelji kemije, geografije, angleščine (2012/2013); tema Veliko vs. majhno.
 • Delovno raziskovalni tabor Jamnica nad Prevaljami; mentorji: učitelji biologije, zgodovine, športne vzgoje (2011/2012); tema Trajnostni razvoj.
Zunanji sodelavci; institucije Zunanji sodelavci na izbranih lokacijah, ravnatelji, učitelji in dijaki šol, vzgojiteljice in otroci v vrtcih, osebje in varovanci domov starejših, ekološki kmetovalci, pridelovalci sadja in zelenjave, občinski delavci, prostovoljci, člani društev idr;
Institucije so odvisne od lokacije izvedbe delovno raziskovalnega tabora, npr. v Jeruzalemu Kmetija Hlebec, lovsko društvo, konjeniško društvo, društvo ribičev idr.
Cilji dejavnosti/Učni cilji Širše smo si zastavili naslednje cilje:
 • Reševanje avtentičnih problemov od zasnove do predstavitve (metodologija raziskovalnega dela).
 • Delovni prispevek k dobrobiti drugih – razvijanje socialne kompetence.
 • Razvijanje timskega dela.
 • Razvijanje veščin komunikacije v neznanem okolju.
Ob delu in razvoju smo oblikovali ožje cilje, ki jih dosežejo tabori v odvisnosti od lokacije različno.
 • Razvijanje sposobnosti in spretnosti komunikacije, odločanja, reševanja problemov, ustvarjalnega razmišljanja idr.
 • Razvijanje osebnostnih lastnosti: notranja motivacija, samoiniciativnost, odgovornost, vztrajnost, sprejemanje porazov, solidarnost.
 • Delo v skupini; v organizirani skupini preživeti tri dni.
 • Ekološko ozaveščanje, spoznavanje ekološkega kmetovanja in samopreskrbe.
 • Spoznavanje različnih predelov Slovenije; spoznavanje različnih ekosistemov s poudarkom na ozaveščanju vloge človeka pri ohranjanju naravnih ekosistemov.
 • Spoznavanje naravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti ter turističnih danosti na obiskovanih lokacijah.
 • Aktivno vključevanje v organizirane dejavnosti, s katerimi bomo ustvarili neko novo materialno ali socialno vrednost.
 • Načrtovati in izvesti raziskovalno delo; oblikovati poročilo o raziskovalnem delu.
 • Izdelati eno od oblik predstavitve (razstava fotografij, spletni dnevnik (blog), film, kulturni program).
Kratek opis Udeleženci so vsi dijaki 2. letnika. Časovno tabore izvajamo v odvisnosti od oddelka in načrtovanih dejavnosti - september, oktober, april -  na različnih lokacijah v Sloveniji (Ravne na Koroškem, Ajdovščina, Korte, Debeli Rtič, Jeruzalem, Brežice, Jamnica nad Prevaljami, Fiesa idr.)
Načrtovanje izvedbe in začetek priprave: v marcu (šolsko leto pred izvedbo) se določijo timi učiteljev, izberejo se lokacije, nastanitev idr.
Vsebinska priprava do konca šolskega leta: tim učiteljev mentorjev si ogleda lokacijo, poišče povezave z lokalno skupnostjo, dogovori se za možnosti raziskovanja in dela na lokaciji glede na vsebine predmetnih področij.
Delo z dijaki: dijaki v začetku šolskega leta med ponujenimi raziskovalnimi temami izberejo temo glede na lasten interes, razdelijo se v skupine (praviloma štirje dijaki v skupini) in si zastavijo raziskovalno vprašanje. V literaturi iščejo podatke o izbrani temi. V tednu izvajanja tabora so prvi in peti dan v šoli, drugi, tretji in četrti dan pa na izbrani lokaciji, kjer opravijo raziskovalno delo (npr. določajo slanost vode; obiščejo solinarski muzej, kjer jim zunanji strokovnjak predstavi njihove meritve in izvedbo; zajamejo vzorce vode v različnih bazenih; spoznavajo halofite, ki jih poiščejo in fotografirajo tudi v naravnem okolju; na kmetiji, kjer pridelujejo zelišča, spoznavajo zdravilna zelišča ipd.).
Evalvacija Vsak tabor je pripravil ob koncu tedna evalvacijo. Koordinator taborov je pripravil anketni vprašalnik, ki so ga dijaki (izvedba evalvacije je bila naloga ene od skupin) preoblikovali za svoje potrebe in želje in izpolnili na koncu. Vseh 18 učiteljev je skupaj z ravnateljico opravilo evalvacijo, v kateri so ocenili potek in lokacijo ter izdelali predlog za naslednjo izpeljavo (morebitne spremembe lokacij, spremembo časovne izvedbe ipd.).
Ugotovitve V ponazoritev navajamo povzetek ocen skupin v šolskem letu 2013/2014:

Pouk zunaj učilnic (npr. spoznavanje in  učenje  metodologije raziskovalnega dela na terenu pri raziskovalnih taborih, razvijanje samoiniciative pri raziskovalnem delu ipd.) dijaki v evalvacijski anketi ocenjujejo zelo dobro.  V ta pouk je vključenih več učiteljev. Dijaki vidijo preplet vsebin pri posameznih šolskih predmetih in razumejo, da je sposobnost prenosa znanj pomemben segment gimnazijskega izobraževanja. Prav tako je pomembno spoznanje, da se v življenju praviloma dela v timih, kar zahteva določene veščine.
Dodana vrednost S to dejavnostjo gradimo vse štiri stebre izobraževanja za 21. stoletje. Z reševanjem avtentičnih problemov od zasnove do predstavitve dijaki pridobivajo znanje in se naučijo to znanje uporabiti v praksi. S svojim delovnim prispevkom k dobrobiti drugih razvijajo socialno kompetenco in osebnostno rastejo, razvijanje timskega dela in veščin sporazumevanja pa prispeva k boljšemu življenju v skupnosti.
Prenosljivost Ta dejavnost je prenosljiva tako med letniki kot programi, vključuje lahko različne predmete. Mentorji lahko s pomočjo zunanjih sodelavcev ustvarijo različne učne situacije.
Nujni izvedbeni pogoji Nujni pogoj je velika pripravljenost učiteljev mentorjev za delo, saj delovno raziskovalni tabor zahteva vsako leto nov razmislek in novo pripravo. Lokacija je vedno določeno tveganje, saj mora biti primerna za nastanitev 32 dijakov (heterogena skupina) in tri mentorje, primerna pa mora biti tudi cena. Ker se pretežen del dejavnosti opravlja na terenu, sta pomembna dejavnika vreme in letni čas. Kakovost izvedbe je odvisna od odziva lokalne skupnosti. Izjemnega pomena je prva navezava stikov s partnerji na terenu in priprava dijakov na komunikacijo z lokalnim prebivalstvom.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.