Revščina, prenaseljenost  in ekološke katastrofe po svetu

Šola Gimnazija Moste
Avtor/-ji primera Kornelija Sraka
Ime/Naslov dejavnosti Revščina, prenaseljenost  in ekološke katastrofe po svetu
Vrsta dejavnosti Medpredmetno sodelovanje in timsko poučevanje
Nosilni predmet/-i Geografija in sociologija
Sodelujoči predmeti -
Trajanje (število ur) 1 šolska ura
Število ponovitev 4 ponovitve
Ciljna skupina Dijaki 2. letnika
Število vključenih dijakov Približno 110 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 2 učitelja
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Dijaki usvojijo znanje o problematiki revščine in njenih vzrokih, prenaseljenosti in ekoloških katastrofah po svetu, in sicer z geografskega, s sociološkega in z ekološkega vidika.
  • Dijaki poskušajo sami iskati možne rešitve.
Kratek opis Obravnavi navedenih tem smo namenili eno šolsko uro. Najprej smo dijake razdelili v štiri skupine in jim razdelili časopisne članke, ki so jih morali prebrati in iz njih narediti kratke povzetke. Po 10 minutah so skupine poročale o prebranem celotnemu razredu. V drugi polovici ure smo s pomočjo predstavitve v ppt predstavili tematiko revščine, prenaseljenosti in ekoloških katastrof. Izvedli smo tako tradicionalno kot tudi timsko poučevanje. Obe metodi sta se med uro izmenjevali.
Evalvacija Dijakom smo pri naslednji uri razdelili vprašalnike o izvedenem pouku.
Ugotovitve Dijakom je tak pouk všeč, saj na ta način raje delajo in so tudi bolj motivirani, da do znanja in mnogih spoznanj pridejo sami.
Dodana vrednost Dijaki delajo samostojno in so ustvarjalni, sami iščejo možne rešitve. Obenem razvijajo socialni čut. Izbrana tema je odlično izhodišče za sodelovalno poučevanje, saj se prepletajo geografski in sociološki elementi.
Prenosljivost Način dela in obravnavana tematika sta primerna za vse starostne skupine oziroma letnike in tudi za druge programe, saj gre za obravnavo aktualne svetovne problematike.
Nujni izvedbeni pogoji -
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.