Projekt števila π (Matematični vikend za maturante – Pi and Buffon's Matches – Dan števila π)

Šola Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje
Avtor/-ji primera Tjaša Novak Lavriša
Ime/Naslov dejavnosti Projekt števila π (Matematični vikend za maturante – Pi and Buffon's Matches – Dan števila π)
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Matematika
Sodelujoči predmeti Angleščina, slovenščina, likovna umetnost
Trajanje (število ur)
Število ponovitev 1 izvedba
Ciljna skupina Dijaki 4. letnika (1. del - Matematični vikend za maturante); dijaki 3. in 4. letnika (2. del - Pi and Buffon's Matches); dijaki vseh letnikov (3. del - Dan števila π)
Število vključenih dijakov 20 dijakov (1. del), 128 dijakov (2. del),  270 dijakov (3. del)
Število sodelujočih učiteljev
 • 2 učitelja matematike in 1 učitelj fizike (1. del)
 • 2 učitelja matematike in 1 učitelj angleščine (2. del)
 • 1 učitelj matematike kot vodja, organizator in scenarist Dneva števila π, 1 učitelj matematike za tehnično pomoč in računalniško podporo, 2 učitelja slovenščine za ocenjevanje π-ezije, 1 učitelj likovne vzgoje za nadzor izvedbe in oceno likovnih stvaritev, 2 učitelja za fotografsko podporo in pomoč pri izvedbi
Zunanji sodelavci; institucije Hiša eksperimentov
Cilji dejavnosti/Učni cilji 1. del - dodatna možnost priprave dijakov na višji nivo mature.
2. del - medpredmetna povezava (povezava števila π z naključnim metom vžigalic na črtasto podlago v kombinaciji z angleškim jezikom).
3. del - razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti pri dijakih z ustvarjanjem izdelkov, peciva, risb na temo števila π in razvijanje pesniških sposobnosti pri pisanju π-ezije.
Kratek opis 1. del - matematični vikend za maturante, učenje in utrjevanje novih poglavij matematike (odvod in integral) ter reševanje maturitetnih matematičnih nalog smo popestrili s športnimi dejavnostmi (odbojka med odmori) ter za nadgradnjo matematičnega vikenda obiskali še Hišo eksperimentov v Ljubljani.
2. del - Pi and Buffon´s Matches, medpredmetna povezava matematika- angleščina; navodila za izvedbo poskusa so dijaki dobili v angleškem jeziku; izvedli so poskus in zapisali dobljene rezultate, nato smo rezultate medsebojno primerjali in postavili hipotezo; postavljeno hipotezo smo matematično dokazali.
3. del - Dan števila π; razpisano je bilo tekmovanje v štirih različnih disciplinah:
 • likovna stvaritev na temo števila π;
 • pisanje π-ezije (število črk v posamezni besedi pesmi mora slediti zaporednim številkam števila π);
 • izdelek na temo števila π;
 • sladka stvaritev (pita ali pecivo) na temo števila π.
Na zaključni prireditvi z dodanim kulturnim programom, ki je trajala 60 minut, smo razstavili in ocenili izdelke ter razglasili tekmovalce v posameznih kategorijah.
Evalvacija 1. del - vsi sodelujoči dijaki so izpolnili evalvacijski vprašalnik.
2. del - sodelujoči dijaki in učitelji so ustno izrazili svoja opažanja.
3. del - sprotno spremljanje odziva, zagnanosti in navdušenja pri dijakih.
Ugotovitve Nad vsemi tremi deli Projekta števila π so bili dijaki navdušeni.
Prvi del jim je ponudil učenje matematike na bolj sproščen in zanimiv način. Kljub temu da je bilo delo miselno naporno, je bilo v njem dovolj vmesnih zabavnih vložkov in sproščujočih dejavnosti. Tridnevno skupno sobivanje je pripomoglo tudi k utrjevanju medsebojnih vezi in večji povezanosti dijakov in učiteljev.
Drugi del je bil najbolj šolsko obarvan, saj se je vse izvajalo v okviru pouka matematike in angleščine. Dijaki so bili zadovoljni, da je bila ura drugačna kot običajno. Sam poskus je bil dijakom zanimiv in so ga dobro izvedli. Iz rezultatov poskusa so prišli do ugotovitve, da je razmerje med številom vseh naključno padlih vžigalic na črtasto podlago in številom naključno padlih vžigalic na črte povezano s številom π. Ugotovitev smo podprli z matematičnim dokazom. Vendar ne moremo trditi, da so vsi dijaki sledili matematičnemu dokazu, ker je matematično zelo zahteven.
V tretjem delu, ki je vključeval nagradno tekmovanje, so dijaki res pokazali svojo izvirnost in ustvarjalnost. Lahko so se izkazali tudi tisti, ki pri matematiki ravno ne blestijo. Svoje talente so lahko prikazali pred učitelji in dijaki, kar pripomore k razvoju samozavesti. Dijaki komaj čakajo, da se tak projekt še kdaj ponovi, še posebej tretji del. Imajo že nove zamisli, kako ugnati konkurenco in naslednjič zmagati.
Dodana vrednost Razvijanje tudi drugih (nešolskih) talentov pri dijakih, dviganje dijakove samopodobe, razvijanje dijakove sposobnosti izražanja in sporazumevanja v tujem jeziku, razvijanje dijakove ustvarjalnosti in kreativnosti, razvijanje likovnega izražanja, razvijanje sposobnosti nastopanja pred občinstvom, razvijanje nepristranskosti pri odločanju o zmagovalcih itd.
Prenosljivost Program je prilagojen različnim ciljnim skupinam, tako da je prvi del izključno za maturante, medpredmetna povezava je glede na zahtevno matematično razlago in dokaz, ki vključuje tudi integrale, primerna le za višje letnike, nagradni natečaj ob dnevu števila π pa je namenjen celotni srednješolski populaciji.
Nujni izvedbeni pogoji
 • Zagnanost učiteljev, ki vodijo projekt in poskrbijo, da vse dejavnosti potekajo časovno in prostorsko usklajeno in organizirano.
 • Razumevanje in moralna podpora ravnatelja.
 • Primeren prostor za sklepno prireditev (dvorana s projektorjem, ozvočenje).
 • Pravočasna reklama za zaključni dogodek.
 • Ustrezen izbor dneva zaključne prireditve (pri nas je to ponedeljek, najbližji 14. marcu, ki je svetovni dan števila π; tako dijaki lahko prinesejo sveže sladke dobrote v ocenjevanje).
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.