Filmska kultura

Šola Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice
Avtor/-ji primera Doroteja Štunf
Ime/Naslov dejavnosti Filmska kultura
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Slovenščina, informatika
Sodelujoči predmeti Angleščina, nemščina, sociologija, geografija, zgodovina, psihologija, fizika
Trajanje (število ur) 2 dni - 10 ur na dan
Število ponovitev 1 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki 1., 2. in 3. letnika
Število vključenih dijakov 180 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 15 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Mag. Boštjan Miha Jambrek
Cilji dejavnosti/Učni cilji Razvijanje medijske pismenosti in kritičnega vrednotenja filmske produkcije ter poskus njene izdelave.
Kratek opis Prvi dan projekta smo si za uvodno motivacijo ogledali film Simpatije, ki so ga izdelali dijaki Srednje medijske in grafične šole iz Ljubljane. Ogledu je sledil razgovor in diskusija z gostom, režiserjem filma mag. Boštjanom Miho Jambrekom, s poudarkom na konkretnem ozadju filmske produkcije ter pomenu filmske kulture nasploh.
Drugi dan smo izvedli šest različnih enournih predmetnih delavnic (nekatere so bile izvedene timsko), ki so se jih udeležili vsi dijaki po prilagojenem urniku.
Tretji dan smo oblikovali rezultate, skladne s cilji povezave, in jih javno predstavili na zaključni prireditvi z naslovom Odsev leta.
Dejavnosti, izvedene v delavnicah, so predstavljene v zborniku projekta (v prilogi).
Evalvacija Evalvacijo z dijaki smo izvedli z anketnimi vprašalniki, evalvacijo z učitelji pa v diskusiji.
Ugotovitve Dijakom je bil projekt všeč, ker je aktualen, kar je bila za dijake zadostna motivacija za uspešno in aktivno sodelovanje v vseh delavnicah. Tudi za učitelje je bila izbrana tematika izziv, predvsem v didaktičnem smislu - kako danes z materialom, dostopnim v različnih medijih, doseči cilje in razvijati kompetence, opredeljene v posodobljenih učnih načrtih.
Dodana vrednost Projektne delavnice so dijakom omogočile spoznavanje lastnosti in uporabe različnih medijev ter razvijanje kritičnega vrednotenja pridobljenih informacij. Dijaki so spoznavali proces nastajanja filma in ob tem razvijali filmsko kulturo.
Prenosljivost Medijska oziroma filmska pismenost je ena pomembnih kompetenc. Pridobljeno vedenje o filmu in drugih medijih bodo dijaki uporabljali pri nadaljnjem izobraževanju in tudi v vsakdanjem življenju.
Nujni izvedbeni pogoji Pozitivno lahko ocenimo izbor zunanjega sodelavca kot poznavalca filmske produkcije, saj poglobljeno poznavanje tematike v večji meri  presega vsa predmetna področja gimnazijskega programa. Prav tako je potrebna na šoli osnovna tehnična podpora za dijakovo poustvarjanje.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.