Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje

Šola Šolski center Rogaška Slatina
Avtor/-ji primera Andrej Hartman
Ime/Naslov dejavnosti Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i -
Sodelujoči predmeti -
Trajanje (število ur) 3 dni - 4 ure na dan
Število ponovitev -
Ciljna skupina Dijaki vseh letnikov
Število vključenih dijakov 283 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 30 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Branko Pucelj, Bojan Hrepevnik, Zinka Kobula Kamenšek, Nataša Novak, Greta in Jure Rothmeier, Leonida Došler, Andreja Došler, Zvonko Podkoritnik, Tine Zorec, Andreja Kandolf, Peter Markovinovič; PGD Steklarna Rogaška Slatina, Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, Pegazov dom Rogaška Slatina, Steklarna Rogaška d. d., Kulturno društvo Mavrica, Ljudske pevke Deteljica
Cilji dejavnosti/Učni cilji Z raziskovanjem, ustvarjanjem, druženjem, anketiranjem, debatiranjem, s snemanjem in na koncu s skupnimi ugotovitvami so dijaki poskušali odgovoriti na vprašanja - Katero znanje imamo v kraju?, Kako ravnamo z njim?, Kako ga uporabljamo?, V kakšnih pogojih se razvija?, Katero znanje bomo v prihodnosti potrebovali?
Kratek opis Učitelji smo ponudili 16 različnih delavnic. Dijaki so bili glede na interes razporejeni v eno delavnico, kjer so tri dni izvajali dejavnosti. Projektne dneve smo zaključili s predstavitvijo delavnic v kulturnem centru.
Evalvacija Izvedli smo jo z anketnim vprašalnikom za dijake in učitelje.
Ugotovitve Vsebine delavnic so bile povezane tudi z učnimi načrti. Zastavljeni cilji delavnic so bili doseženi. Dijaki so bili za delo motivirani, s temo in z delom v delavnicah pa bolj ali manj zadovoljni. Želijo si daljših projektnih dni.
Dodana vrednost Drugačni pristopi k delu in pridobivanju znanja, analiza lastnih vedenj in spoznanj.
Prenosljivost Projektne dneve smo izvajali v vseh programih in pridobili nove izkušnje glede organizacije, kar lahko uporabimo pri nadaljnjem delu.
Nujni izvedbeni pogoji Pripravljenost učiteljev za izvedbo delavnic, pripravljenost povabljenih gostov za izvedbo dejavnosti, primeren prostor in materialni pogoji.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.