Prekmurje – priložnosti regije

Šola Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
Avtor/-ji primera Samo Robič
Ime/Naslov dejavnosti Prekmurje – priložnosti regije
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Kemija, biologija
Sodelujoči predmeti Slovenščina, matematika, sociologija, geografija, zgodovina
Trajanje (število ur) 2 dni - 16 ur na dan
Število ponovitev 4 ponovitve (v letih 2011, 2012, 2013, 2014)
Ciljna skupina Dijaki 3. letnika
Število vključenih dijakov 60-90 dijakov (v eni izvedbi)  
Število sodelujočih učiteljev 12 učiteljev (v eni izvedbi)  
Zunanji sodelavci; institucije Osebe iz lokalnega turističnega in gospodarskega okolja (predstavniki podjetij, vodiči, gostinci idr.); Lek d. d., Nafta Lendava, Čistilna naprava Lendava, Radenska d. d., Kema Puconci, Cero Puconci, Turistično društvo Ižakovci, Tropski vrt Dobrovnik, bioplinarna v Lendavi, cerkev v Bogojini idr.
Cilji dejavnosti/Učni cilji Preučevanje gospodarskih, kulturnih, naravnih in družbenih značilnosti regije (Prekmurja) z vidika možnosti, ki jih regija nudi posamezniku za razvoj poklicne in življenjske poti nasploh, pri čemer se dijaki zavedajo pomena varovanja zdravja in okolja.
Kratek opis V maju se dijaki 3. letnika udeležijo dvodnevne strokovne ekskurzije v Prekmurje. Na popotovanju po čarobni prekmurski ravnici spoznavajo gospodarske, socialne in kulturne značilnosti regije. Obiščejo številna podjetja (Radenska, Nafta Lendava, Lek Lendava, bioplinarna, čistilna naprava odpadnih vod, podjetje za ravnanje z odpadki idr.) in se seznanijo z njihovo dejavnostjo, zaposlitveno strukturo, s poslovanjem in tehnološkimi procesi. Melanholično panonsko pokrajino odkrivajo ob Bukovniškem jezeru, v Dobrovniku, Bogojini in Ižakovcih. Murska Sobota, Lendava in Beltinci so kraji, kjer dijaki spoznajo nekatere pomembne prekmurske kulturne znamenitosti. Poseben čar ima tudi srečanje s prekmurskimi Romi. Za slovo od regije na vzhodu naše države poskrbi Otok ljubezni na reki Muri.
Evalvacija Po vsaki udeležbi anketiranje udeležencev, analiza organizacijskega tima ter refleksije na sestankih šolskega razvojnega tima in diskusija učiteljev v zbornici in na predstavitvah projekta učiteljskemu zboru.
Ugotovitve Projektni dnevi pomenijo medpredmetno povezovanje, ki z ogledi na terenu omogoči uresničitev posameznih učnih ciljev predmetov. Učitelji projektne dneve ocenjujejo kot dobro načrtovano ekskurzijo, pri kateri dijaki z avtentičnimi ogledi na terenu nadgrajujejo pri pouku v razredu pridobljeno znanje. Pričakovanja dijakov o projektnih dneh so drugačna kakor pričakovanja učiteljev, ki temeljijo na doseganju učnih ciljev. Zaradi navedenega se določeni ogledi dijakom zdijo nezanimivi. Pri ogledih podjetij ugotavljamo večje zanimanje in interes dijakov v uspešnejših in prepoznavnih podjetjih. Ugotavljamo tudi, da je glavna organizacijska težava usklajevanje možnosti in terminov za oglede v različnih delovnih organizacijah. Pripravljena učna gradiva – učne mape so pri dijakih dobro sprejete. Dijaki bi si želeli več prostega časa oziroma zabavnih vsebin, kar pa je težko uskladiti z zastavljenimi učnimi cilji.
Dodana vrednost
  • Dijaki razvijajo čut za življenje po šolanju (stik z realnim – stik z zaposlitvijo oziroma delovnim mestom) ter za možnost uporabe znanja, ki ga pridobijo v šoli,  na delovnih mestih.
  • Dijaki spoznajo in skušajo razumeti vpliv kulturnih, naravnih, družbenih in gospodarskih značilnosti regije na razvoj in potek življenjske poti posameznika.
  • Dijaki spoznajo odgovorno ravnanje do okolja.
  • Dijaki razvijajo zavedanje moralnih vrednot v družbi.
Prenosljivost Prenosljivost tega projekta v nižje letnike ni smiselna, ker dijaki nimajo ustreznega teoretičnega predznanja. Pristop sam pa je zelo učinkovit in se lahko prenaša v različne letnike, predmete in programe, pri čemer je treba upoštevati specifiko posameznih strokovnih področij.
Na naši šoli smo te posodobitve uspešno preizkusili tudi v programih kemijski tehnik in farmacevtski tehnik, saj dajeta oba programa veliko možnosti za učenje strokovnih vsebin na terenu.
Nujni izvedbeni pogoji Dogovor z uspešnimi gospodarskimi družbami oziroma podjetji, ki med mladimi pomenijo motivacijo za pridobivanje znanja.
Priprava dijakov po posameznih predmetih (še pred odhodom na ekskurzijo) je ključnega pomena, saj nepripravljeni dijaki velikokrat ne dosežejo želenih ciljev.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.