Življenje z masko – Fašenk.je

Šola Gimnazija Ptuj
Avtor/-ji primera Boštjan Šeruga, Renata Merc Furman, Darja Rokavec, Jelka Kosi, Dobrinka Voršič Rajšp
Ime/Naslov dejavnosti Življenje z masko – Fašenk.je
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Vsi predmeti
Sodelujoči predmeti Vsi predmeti
Trajanje (število ur) 5 strnjenih dni v decembru 2011 (6 ur na dan); februar 2012 (pust, informativni dan)
Število ponovitev -
Ciljna skupina Vsi dijaki
Število vključenih dijakov 700 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 70 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Andreja Alič, Jure Ivanušič, dr. Aleš Gačnik, Branko Bakan; Gimnazija Edinet iz Moldavije, Gimnazija Übach-Palenberg iz Nemčije, EPK 2012, Pokrajinski muzej Ptuj, Zgodovinski arhiv Ptuj
Cilji dejavnosti/Učni cilji Pouk poteka na način, značilen za projektni teden, torej s projektnim pristopom k učenju in poučevanju - teden ustvarjalnosti in priložnosti za naše dijake in učitelje. V izvajanje tradicionalnega decembrskega projektnega tedna smo v šolskem letu 2011/2012 na osnovi evalvacij prejšnjih izvedb projektnega tedna vnesli nekaj izboljšav:
  • pri načrtovanju  nismo več izhajali le iz svojih predmetnih področij, temveč tudi iz konkretno zapisanih učnih ciljev v prenovljenih učnih načrtih;
  • usmerili smo se v razvijanje posameznih kompetenc, zapisanih v prenovljenih učnih načrtih, in v učne cilje, ki jih sicer težko uresničimo;
  • načrtovali smo učne dejavnosti, ki si jih čez leto želimo, vendar nam jih časovne omejitve ne dopuščajo;
  • teme smo obravnavali na način, ki zahteva več povezovanja in načrtovanja, tj. s timskim pristopom in z medpredmetno povezavo;
  • s projektnimi dejavnostmi in povezovanjem s širšim okoljem smo nadaljevali po izvedenem projektnem tednu (povezava z EPK 2012 – sodelovanje na nedeljski pustni povorki, izmenjava s partnerskima šolama iz Moldavije in Nemčije v pustnem času , izvedba dijaškega plesa v maskah, ekskurzija v Benetke, ponovitev uvodne predstave za osnovnošolce v sklopu informativnih dni).
Kratek opis Projektni teden v šolskem letu 2011/2012  je bil tematsko vezan na življenje z masko, kar je tudi osrednji naslov projektnega tedna. Ker so se nekatere dejavnosti nadaljevale tudi v pustnem času, smo dodali podnaslov Fašenk.je. V človekovem življenju, v živalskem svetu, v rastlinskem svetu, v svetu barv, naravnih pojavov, v tehnoloških procesih, fizikalnih zakonitostih, v celotnem univerzumu je veliko prekrivanja, zakrivanja, odkrivanja, veliko dilem, vprašanj in tudi odgovorov. Zato se nam je izbrana tema zdela dovolj široka za vsa predmetna področja in hkrati tema, ki smo jo lahko konkretno povezali tudi z igro, s plesom, z zabavo, glasbo in norčavostjo, ki jih prinaša v življenje tudi pustna maska. Hkrati pa je bila tema povezana z dediščino in možnostjo umeščanja le-tega v sodobni civilizacijski svet urbane ali podeželske kulture. S temo smo se vključili tudi v aktivnosti Evropske prestolnice kulture in v širše zastavljeno promocijo Gimnazije Ptuj v okolju.
Dejavnosti  (izvedbo delavnic idr.)  smo načrtovali po letnikih in pri tem dali večjo vlogo predmetnim aktivom in t. i. izhodiščnim predmetom za posamezni letnik. Za poimenovanje izhodiščni predmet smo se odločili, da smo se izognili določitvi nosilnih predmetov. Želeli smo doseči, da se člani aktiva medsebojno uskladijo, aktivi pa zagotovijo delavnice za predlagani letnik glede na število učiteljev v aktivu. Če je aktiv menil, da predlog za posamezni letnik za določen predmet ni primeren, so to sporočili projektnemu timu, ki je pripravil drugačen predlog oziroma razporeditev. Da bi zagotovili približno enako obremenjenost, je moral vsak učitelj sodelovati pri pripravi ene štiriurne delavnice, ki je bila v projektnem tednu izvedena dvakrat. Ker smo želeli razvijati povezovanje med predmeti, so bile medpredmetne delavnice najbolj zaželene. Vsi tisti profesorji, ki so želeli dijakom ponuditi delavnico, obogateno s svojimi znanji in spretnostmi, ki niso bila vezana izključno na njihov predmet poučevanja, so imeli seveda tudi to možnost (npr. vešči v petju, ličenju, kuhanju, izdelovanju različnih drobnih predmetov idr.).
Razporeditev izhodiščnih predmetov po letnikih:
  • 1. Letnik: SLO, MAT/INF, ANG, NEM, ZGO/GEO, GLS/LUM
  • 2. Letnik: SLO, MAT, FRA/ITA, PSI, ZGO/GEO, KEM/BIO/FIZ, ŠVZ
  • 3. Letnik: SLO, MAT, ANG, SOC, ZGO/GEO, KEM/BIO/FIZ, ŠVZ
  • 4. Letnik: SLO, MAT, ANG, NEM, FIL, KEM/BIO/FIZ, ŠVZ
Učitelji – mentorji delavnic so svoje aktivnosti zapisali v enotni obrazec (v prilogi). Skupaj je bilo za dijake vseh letnikov razpisanih 48 delavnic,  za katere so mentorji pripravili motivacijske opise o vsebini in načinu izvedbe (v prilogi). Oblikovan je bil tudi projektnemu tednu prilagojen urnik ( v prilogi).
POVEZOVALNA RAZREDNA DEJAVNOST
V času projektnega tedna izvajamo tudi tematsko povezovalno razredno dejavnost. Tokrat smo se odločili za oblikovanje razrednega prapora oziroma maskote.
Opis: vsak razred je oblikoval  in izdelal svoj prapor oziroma maskoto. Hišnik je za vse razrede pripravil leseno ogrodje, ki ga je razred oblikovno lahko prilagodil lastnim zamislim, pri tem pa upošteval dogovorjene dimenzije. Za izdelavo so lahko uporabili  blago, filc, volno. Cilj je bila pisana, mladostna, razgibana, kreativna kompozicija.
Časovni okvir: razredi so oblikovali idejni osnutek in izdelavo načrtovali  že v novembru in decembru pri razrednih urah. Glavni del izdelave je sledil v projektnem tednu, zaključek in popravki, če so bili potrebni, pa tudi po projektnem tednu. Z vsemi prapori smo se v februarju predstavili na tradicionalni nedeljski pustni povorki 2012.
Namen razredne aktivnosti ni bil le pokazati končnega izdelka, temveč tudi proces oblikovanja razreda kot socialne skupine, povezovanje razreda in uresničevanje skupnega cilja.
DEJAVNOSTI V FEBRUARJU IN MAJU
V pustnem času smo izvedli izmenjavo s partnerskima šolama, udeležili smo se nedeljske pustne povorke, izvedli dijaški ples v maskah in s projektno predstavo nastopili na informativnem dnevu za osnovnošolce. V maju smo nagrajence plesa v maskah in sodelujoče na povorki ter v predstavi peljali na nagradno ekskurzijo v Benetke.
Evalvacija Evalvacija se je izvajala postopno ob pripravah na projekt in med njegovim izvajanjem za sprotno popravljanje morebitnih napak po metodi PDCA (Plan-Do-Check-Act). Ob zaključku projektnega tedna smo izvedli evalvacijo med dijaki in med učitelji o načinu izvedbe in predlogih za izboljšave.
Ugotovitve Dijaki so zapisali, da je projektni teden ena bolj prepoznavnih dejavnosti Gimnazije Ptuj in hkrati možnost, da dijaki poglobijo svoje znanje o nekaterih temah pri posameznih predmetih. Učitelji so posebej opozorili na to, da projektni teden zahteva veliko dodatnega dela, včasih povzroča časovne stiske. Za nekatere  njegov končni cilj ni vedno jasen, za druge pa predstavlja dodaten izziv, priložnost za preizkušanje drugačnega načina dela, strokovno rast in sodelovanje s kolegi in z zunanjimi sodelavci.
Dodana vrednost Izhajanje iz posodobljenih učnih načrtov in iskanje skupnih ciljev, ki smo jih dosegali s pomočjo modernih didaktičnih pristopov (medpredmetno in timsko poučevanje), uporaba IKT. Povezanost predmetnih ciljev in razvijanje evropskih kompetenc ter učenje za življenje.
Prenosljivost Projekt kot model je prenosljiv na katero koli drugo temo oziroma celoten projekt je mogoče ponoviti z novo generacijo dijakov in izvajalcev. Posamezne delavnice oziroma sklope dejavnosti je mogoče izvajati kadar koli. Takšna prenosljivost je bila tudi eden od ciljev tega projektnega tedna (npr. medpredmetno delavnico KEM-BIO, ki je bila pripravljena za 2. letnik, je možno izvajati kadar koli v 2. letniku, ne le v okviru projektnega tedna).
Nujni izvedbeni pogoji Obširnost projekta zahteva vključenost vseh izvajalcev učnega procesa na šoli, jasna navodila in upoštevanje dogovorov. Motivacija je nadvse pomembna, učitelji morajo v tako zahtevni dejavnosti prepoznati pridobitve, ki jim lahko koristijo pri njihovem nadaljnjem delu.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.