Projektni teden

Šola Gimnazija Novo mesto
Avtor/-ji primera Nevenka Malnarič Brulc
Ime/Naslov dejavnosti Projektni teden
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Vsi predmeti
Sodelujoči predmeti Vsi predmeti
Trajanje (število ur) 5 dni - 6 ur na dan
Število ponovitev 6 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki 1., 2. in 3. letnika
Število vključenih dijakov 430–470 dijakov v šolskem letu
Število sodelujočih učiteljev 50–60 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Predstavniki različnih društev, organizacij, ustanov in lokalnih podjetij, akademski slikarji, arhitekti, tujci (bivajoči v Sloveniji), športni trenerji, učitelji, pisatelji, podjetniki, obrtniki; Astronomsko društvo Labod, Društvo za zaščito živali Novo mesto, Splošna bolnišnica Novo mesto, Oddelek za psihologijo iz Filozofske fakultete v Ljubljani, Dolenjski muzej Novo mesto, različna podjetja, padalsko društvo, policijska postaja, domovi za ostarele, zavetišče za zapuščene živali, stiški samostan idr.
Cilji dejavnosti/Učni cilji
 • Ponuditi dijakom pestrejše, tematsko usklajene vsebine neformalnega izobraževanja.
 • Razvijati ključne kompetence vseživljenjskega učenja.
 • Izboljšati klimo na šoli.
 • Povezati šolo z lokalnim okoljem.
Kratek opis Do začetka marca učitelji pripravimo program delavnic. Ponujene delavnice se nanašajo na okvirne teme po letnikih:
 • 1. letnik: Ustvarjalnice;
 • 2. letnik: Razgibalnice (zdrav način življenja);
 • 3. letnik: Raziskovalnice (znanost/multikulturnost).
V marcu pripravimo katalog delavnic projektnega tedna in računalniški program za prijavo dijakov na delavnice. Dijaki se prijavijo na dve dvodnevni delavnici ali na eno štiridnevno delavnico.
V aprilu zberemo prijave dijakov po posameznih delavnicah. Učitelji na pripravljalnem sestanku (t. i. predsestanku) dijakom podrobneje predstavimo potek dela in njihove zadolžitve.
V maju izvedemo delavnice. Izvajamo jih od torka do petka šest šolskih ur (od 8.00 do 14.00). Če učitelj ponudi dvodnevno delavnico, jo izvede dvakrat, štiridnevna delavnica pa je izvedena enkrat. Učitelj delavnico izvaja sam, s sodelavcem ali z zunanjim soizvajalcem. Peti dan je namenjen predstavitvam dela po posameznih delavnicah.
V juniju pripravimo spletni anketni vprašalnik, ki ga izpolnimo vsi, dijaki – udeleženci delavnic in učitelji - izvajalci delavnic. Pripravimo analizo in končno poročilo o projektnem tednu. Oboje predstavimo na konferenci učiteljskega zbora.    
Evalvacija Vsi dijaki 1., 2. in 3. letnika ter izvajalci delavnic so ob zaključku projektnega tedna izpolnili spletni anketni vprašalnik, s katerim smo želeli:
 • ugotoviti, katera področja projektnega tedna je treba izboljšati in katera lahko obdržimo v nespremenjeni obliki;
 • preveriti zadovoljnost dijakov in izvajalcev s kakovostjo ponujenih delavnic.
Ugotovitve Vsako leto se je povečalo število učiteljev, ki so sodelovali v projektnem tednu s svojo delavnico. Prav tako se je povečevalo število ponujenih delavnic, zmanjšalo pa se je število delavnic, ki jih izvajajo le zunanji sodelavci. Vsakoletna evalvacija je pokazala višjo stopnjo zadovoljstva dijakov s ponudbo projektnega tedna. Z najvišjimi ocenami so dijaki vseh letnikov ocenili vodenje delavnic, priložnosti za razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in doseganje ciljev delavnice. Najnižje ocene so podelili možnosti vpliva na izvajanje programa delavnice, obveščenosti o ponudbi projektnega tedna in predstavitvi delavnic.
Dodana vrednost Izboljšali smo medsebojno komunikacijo, povečali aplikativna znanja in šolo odprli navzven ter jo povezali z lokalnim okoljem.
Prenosljivost Projektni teden zajema vse letnike, programe in predmete. Cilje iz projektnega tedna prenašamo na šolske ekskurzije, ki jih dijaki pripravljajo sami. Nekatere vsebine delavnic uporabljamo pri pouku, predvsem pri medpredmetnih povezavah in timskih urah.
Nujni izvedbeni pogoji
 • Motiviranost učiteljev.
 • Časovna uskladitev z drugimi dejavnostmi na šoli, saj projektni teden traja pet dni.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.