Prehrana

Šola Gimnazija Koper
Avtor/-ji primera Nataša Vagaja
Ime/Naslov dejavnosti Prehrana
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Slovenščina, angleščina, italijanščina, biologija, kemija, športna vzgoja, bivalna kultura (predmet v umetniški gimnaziji)
Sodelujoči predmeti Glej zgoraj
Trajanje (število ur) 1 dan – 8 ur
Število ponovitev 1 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki 3. letnika
Število vključenih dijakov Približno 120 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 10 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Nina Mohorko (Inštitut za kineziološke raziskave), Maria Pia Casagrande (predstavnica italijanske manjšine), Bogdan Orlič, Nataša Juriševič, Boris Fras (ekološki kmetovalec), predstavniki lokalnih institucij, skupnosti in društev
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Dijaki znajo v maternem in tujem jeziku povezati znanja različnih predmetnih področij na temo Prehrana.
  • Dijaki spoznajo prehrano z različnih vidikov in ob različnih priložnostih.
  • Dijaki usvojeno znanje kritično vrednotijo in ga znajo povezati z različnimi predmetnimi področji in vsakdanjim življenjem.
Kratek opis 08.00–10.25    Delavnice
10.30–11.30    Malica in prireditev v atriju: predstavitev različnih društev,  
                        degustacija in prodaja dobrot
11.30–13.30    Ogled filma
Evalvacija Učitelji, ki so pripravili projektni dan, so ovrednotili delo v delovni skupini.
Dijaki so skupaj z učitelji opravili ustno evalvacijo dejavnosti.
Ugotovitve Pri skupni evalvaciji so dijaki ugotavljali, da so kljub svoji splošni ozaveščenosti o naslovni temi pridobili veliko novega tako teoretičnega kot tudi praktičnega znanja. Udeleženci smo bili enotnega mnenja, da je učenje kompleksnih vsebin lažje in učinkovitejše ob avtentičnih situacijah. Delavnice in celoten projekt smo ocenili kot zelo uspešen.
Dodana vrednost Dodana vrednost te posodobitvene dejavnosti so ustvarjene učne situacije kot priložnost za razvijanje kompleksnega mišljenja in ozaveščanje o pomenu vseživljenjskega učenja. Pri dijakih smo razvijali socialno kompetenco tako, da so dijaki sami določili, komu bodo namenili izkupiček od prodaje pripravljenih dobrot.
Prenosljivost Dejavnost je v celoti prenosljiva v vse letnike in programe.
Nujni izvedbeni pogoji Pri načrtovanju projekta smo upoštevali njegovo izvedljivost in svoje zmožnosti, zato smo ga lahko izvedli brez posebnih težav.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.