Sestavljene hiše - Le case scomponibili

Šola Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper/ Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria
Avtor/-ji primera Selma Širca, Loredana Sabaz
Ime/Naslov dejavnosti Sestavljene hiše - Le case scomponibili
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Matematika
Sodelujoči predmeti Fizika, informatika
Trajanje (število ur) 60 dni               
Število ponovitev 6 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki 2. letnika
Število vključenih dijakov 6 skupin - 16 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 2 učitelja
Zunanji sodelavci; institucije Starši in stari starši, ki so ponudili v uporabo svoje delavnice;  TV Koper-Capodistria, Inštitut za teoretično fiziko Univerze v Gradcu
Cilji dejavnosti/Učni cilji
 • Dijaki uporabijo koncepte stereometrije pri gradnji hiše (ideja za načrtovanje, gradnja, 3D-virtualni nabor) in predstavijo svoj izdelek v razredu.
 • Dijaki razvijajo ročne in multimedijske veščine ob izbrani temi.
 • Dijaki se navajajo na delo v timu, kjer vsakdo najde svoje mesto v skladu s svojimi interesi in kompetencami.
Kratek opis Ideja o projektu je nastala v sodelovanju z dijaki v sklopu viharjenja na temo geometrijskih teles v vsakdanjem življenju. Skupaj smo zastavili načrt dela, ki je obsegal:
 • trajanje;
 • zasnovo in izvedbo hiše, sestavljene iz geometrijskih teles, ki smo jih obravnavali v razredu;
 • sestavo skupin;
 • pripravo predstavitve z uporabo IKT;
 • kriterije za ocenjevanje.
Delo je potekalo v zunajšolskem času pod mentorstvom učitelja in ob podpori staršev in starih staršev.  Po dveh mesecih dela so dijaki predstavili svoje izdelke, in sicer v obliki ppt z uporabo programov za 3D-oblikovanje (Google SketchUp) in celo aplikacij za t. i. povečano resničnost (ang. augmented reality).
Ob koncu predstavitev je bil vsak izdelek ocenjen, ocena pa je vključevala teoretični in praktični del ter predstavitev.
Izdelki in predstavitev samega projekta so bili nato razstavljeni v šolskih prostorih, objavljeni na šolski spletni strani in predstavljeni v oddaji Tuttoggi scuola na TV Koper-Capodistria ter v sklopu srečanja Privatissimus na temo didaktike na Inštitutu za fiziko Univerze v Gradcu.
Evalvacija Evalvacija projekta je potekala sproti ter bila preverjena in usklajena s sodelovanjem dijakov po izvedbi posameznih predstavitev. Za teoretični vidik so bili upoštevani uporaba pravil in konceptov evklidske geometrije, iznajdljivost in prilagoditve, potrebne za izdelavo modela hiše (npr. ojačitev piramidaste strehe hiše z notranjimi tramovi) ter stroškovna analiza projekta (analiza stroškov in porabljenega časa).
Praktični vidik je bil ocenjen glede na izvirno idejo, prikaz ideje preko načrtov ter glede na končni rezultat izdelanega modela hiše z vidika stabilnosti, uporabljenih materialov in izgleda.
Pri predstavitvah v razredu so bili dijaki ocenjeni glede na kakovost  predstavitve v ppt, kakovost in organizacijo dela v skupini, znanje pri odgovarjanju na vprašanja vrstnikov in znanje pri uporabi IKT.
Vsak dijak je nato dobil skupno oceno, ki jo je učitelj vpisal v redovalnico. Prikaz metode ocenjevanja in kriterijev je bil predstavljen tudi na srečanju Privatissimus v Gradcu.
Ugotovitve Pri vrednotenju projekta so bili doseženi nepričakovani rezultati.
 • Delo v skupinah: jasno opredeljene vloge članov skupine, prispevki vsakega dijaka v skladu s kompetencami.
 • Odlična kakovost izdelkov, odlična uporaba IKT za 3D-rekonstrukcijo in povečavo.
 • Kreativnost dijakov v oblikovanju idej in sestavljanju modelov hiš.
Cilji projekta morajo biti konkretni rezultati, do katerih dijaki pridejo s samostojnim delom, preko razvoja lastne ideje, ki jo delijo in sooblikujejo z drugimi dijaki ter razvijejo ob pomoči strokovnjakov. Čas izvajanja ne sme biti predolg. Treba je nenehno ohranjati stik z dijaki ter spodbujati odgovornost do dela in ljudi, s katerimi sodelujejo.
Dodana vrednost Vrednost projekta so inovativnost, aktivna udeležba in kreativnost dijakov. Skupinsko delo in interdisciplinarnost sta imela ključno vlogo pri vključevanju dijakov v projekt v vseh njegovih fazah, od oblikovanja ideje in načrta (spremljava izračunov, stroškov, števila delovnih ur) prek izdelave modela do končne multimedijske predstavitve, s katero so lahko dijaki nadgradili manjkajoče podrobnosti in uspešno zaključili projekt.
Prenosljivost Predlagani projekt  se lahko uporablja v vseh šolah. Uporaba projektov kot način učenja in poučevanja je primerna za dijake, ki so za to zainteresirani in imajo razvite socialne, ročne, znanstvene in računalniške veščine.
Nujni izvedbeni pogoji Projektno učenje je učna metoda, ki jo lahko predlagamo, kadar imajo dijaki skupne interese in nekaj izkušenj. V razredu morajo biti vodje z veščinami, okoli katerih se lahko spontano tvorijo delovne skupine. Mentor mora koordinirati delo, upoštevajoč dijake in njihova vprašanja, jim nuditi izhodišča za nadaljevanje, jih motivirati za iskanje rešitev, ovrednotiti delo z merili, ki jih sooblikujejo dijaki, in pomagati v primerih, ko pride do napak ali nerazumevanja. Ena pomembnejših nalog mentorja pa je tudi primerno predstaviti in promovirati delo oziroma izdelke dijakov.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.