Celje – mesto moje mladosti

Šola Gimnazija Celje - Center
Avtor/-ji primera Barbara Arzenšek
Ime/Naslov dejavnosti Celje – mesto moje mladosti
Vrsta dejavnosti Projektni dan
Nosilni predmet/-i Slovenščina, matematika, angleščina, nemščina, biologija, kemija, fizika, glasba, likovna umetnost, športna vzgoja, informatika, geografija, zgodovina
Sodelujoči predmeti Glej zgoraj
Trajanje (število ur) 3 dni (2 dni strnjeno, 1 dan deljeno) - 6 ur na dan
Število ponovitev 7 ponovitev (1-krat v vsakem šolskem letu)
Ciljna skupina Dijaki 1. letnika splošne in umetniške gimnazije
Število vključenih dijakov 135 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 19 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejše zgodovine Celje, Narodni dom, Celjski dom, Glasbena šola Celje
Cilji dejavnosti/Učni cilji Cilj projektnega dela je, da dijaki pridobijo ustvarjalno in uporabno znanje, da spoštujejo kulturno dediščino in prostor, v katerem se učijo življenja. Celje je mesto, v katerem bodo preživeli štiri leta, zato je prav, da ga bolje spoznajo. Dijakom omogočimo učenje v okolju, s tem pa dosegamo večjo avtentičnost učnega procesa. Izhajamo torej iz okolja, hkrati pa vedno sledimo tudi veljavnim učnim načrtom za posamezno predmetno področje. S takim načinom dela dosežemo pri dijakih trajnejše znanje. Uporabljene in usvojene metode in oblike dela pa znajo dijaki znova uporabiti tudi pri rednem, tradicionalnem pouku.
Kratek opis Projekt izpeljemo v treh dneh, vendar ne strnjeno. Vodja projekta predstavi projekt in kratko vsebino posameznih programov vsem dijakom 1. letnika. Učitelji mentorji pripravijo elektronsko predstavitev svojega programa, ki vsebuje cilje programa in potek dela in je pravzaprav kratek nagovor. Dijaki si lahko vse predstavitve ogledajo na šolski spletni strani in se nato elektronsko prijavijo k posameznemu programu. Število mest v programih je omejeno (do 14 dijakov). Ko so mesta zapolnjena, prijava ni več možna in dijaki lahko izbirajo med programi, ki so še prosti. Vedno pa načrtujemo tolikšno število mest, da lahko izbirajo tudi zamudniki. To seveda pomeni, da se v programe vključijo dijaki različnih oddelkov, pa tudi mentorji niso vedno njihovi učitelji pri pouku. V tem vidimo dodano vrednost našega projekta.
Ko so dijaki razvrščeni v skupine, sledi uvodno srečanje. Mentorji jih seznanijo s kratko vsebino programa ter  s cilji in kriteriji ocenjevanja. Na uvodnem srečanju že dobijo domačo nalogo, ki predvideva iskanje podatkov na medmrežju in v literaturi. Tako dijaki že pridobijo vpogled v obravnavano vsebino oziroma temo. Vsak program ima izdelane kriterije ocenjevanja.
Prvi dan projekta dijaki nimajo rednega pouka. V učilnicah pregledajo domačo nalogo, sledi teoretična obravnava (krajša predavanja mentorjev, iskanje podatkov v literaturi, na medmrežju – večinoma delo v dvojicah oziroma skupinah) in nato še terensko delo. Dijaki obiščejo celjske kulturne in izobraževalne institucije (Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejše zgodovine Celje, Glasbeno šolo Celje, Narodni dom, Celjski dom), celjski park, čistilno napravo, štejejo promet na nekaterih križiščih in parkiriščih ipd.
Drugi dan projekta je večinoma namenjen analizi in vrednotenju pridobljenih podatkov. Uporabljajo sodobno tehnologijo in o svojih izsledkih pripravljajo predstavitve v ppt in plakate. V umetniških programih pa je na vrsti umetniško ustvarjanje (izdelava mavčnih odlitkov in oblikovanje reliefov z motiviko iz antičnih časov Celeie, izdelovanje stripa v nemškem jeziku, dramatizacija ljubezenske zgodbe Veronike in Friderika oziroma Romea in Julije na Starem gradu). Dijaki ves čas projektno delo tudi dokumentirajo; nekateri snemajo, drugi fotografirajo.
Zadnji, tretji dan, je namenjen predstavitvi dela. Na zaključni prireditvi v naši športni dvorani sodelujejo vsi dijaki 1. letnika. Programi se predstavijo s kratkimi predstavitvami, dolgimi do pet minut. Dijaki prikažejo predstavitve v ppt, filme ipd., predstavijo potek dela in svoje ugotovitve. Na koncu imajo vsi vpogled v celotno projektno delo, spoznajo glavne ugotovitve pa tudi vtise. Med posameznimi predstavitvami so tudi kulturne točke, ki jih izvajajo dijaki 1. letnika, ki zaključno prireditev tudi vodijo. Tako je zaključna prireditev hkrati tudi kulturna prireditev in smiselno zaokroži celotno projektno delo.
Evalvacija Dijaki so izpolnili anketni vprašalnik, učitelji mentorji so evalvirali na sestanku projektnega tima.
Ugotovitve S projektnim delom v okolju so kompleksni dosežki celoviti, dijaki izkazujejo poglobljeno in uporabno znanje ter s tem doseganje višjih taksonomskih stopenj. Pridobijo različne spretnosti in veščine (sodelovalno učenje, skupinsko delo, delo na terenu, delo z viri, delo z IKT), ustvarijo različne izdelke (eseji, govorni nastopi, dramatizacija besedil, stripi, ppt, seminarske naloge, poročila idr.), razvijajo različne kompetence, npr. sporazumevanje v maternem jeziku, kulturna zavest in izražanje, digitalna pismenost in informacijsko-komunikacijska pismenost.
V prihodnje si želimo, da se projektno delo ne samo ohrani, ampak tudi razširi, in sicer z več manjšimi projekti (po vsebini in trajanju) oziroma podprojekti, ki bi bili del projekta Celje – mesto moje mladosti. Bili bi naravoslovno, tehnično, družboslovno obarvani. Osredotočili bi se na primer na preučevanje učinkovite rabe virov energije v mestni občini Celje, okoljevarstveno problematiko, na ohranjanje kulturne dediščine in njene digitalizacije, na medgeneracijsko sodelovanje pri krepitvi digitalne pismenosti idr. Še dodatno bi spodbujali uporabo IKT, izdelavo novih didaktičnih materialov, sodelovanje z drugimi institucijami.
Dodana vrednost
  • Razvijanje kompetenc.
  • Doseganje kompleksnejših ciljev višje taksonomske ravni.
  • Medpredmetno povezovanje in timsko poučevanje.
  • Uporabno znanje.
Prenosljivost Projekt je z določenimi prilagoditvami možno izpeljati v vseh slovenskih gimnazijah. Na manjših šolah (manj dijakov) je možno del vsebin izpustiti oziroma zmanjšati število dijakov v programih.
Nujni izvedbeni pogoji Pripravljenost za timsko delo, umestitev projektnih dni v letni delovni načrt, pravočasna in natančna priprava projektnega dela – potreben je koordinator, ki spremlja načrtovanje, organizacijo in izvedbo projekta.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.