Tabori

Šola II. gimnazija Maribor
Avtor/-ji primera Vesna Vervega
Ime/Naslov dejavnosti Tabori
Vrsta dejavnosti OIV – projektni tedni
Nosilni predmet/-i Jeziki, naravoslovje, šport, zgodovina, umetnost
Sodelujoči predmeti Različni predmeti
Trajanje (število ur) 5 dni po 8 ur na dan
Število ponovitev Vsako šolsko leto od leta 2006 dalje
Ciljna skupina Dijaki 3. letnika
Število vključenih dijakov Okoli 150 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 25 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Tabori se izvajajo zunaj šole (na lokacijah, ki ustrezajo vsebini, največkrat ob morju), zato smo se povezali s taborniško zvezo, turističnimi društvi, športnimi društvi, z različnimi vodniki, naravnimi govorci idr.
Cilji dejavnosti/Učni cilji
 • Državljanska kultura; vzgoja za družino, mir in nenasilje; šola v naravi (obvezna ponudba šole - skupaj 30 ur).
 • Dijaki pridobijo vedenje o nekem prostoru na ravni poznavanja, razumevanja ter vrednotenja pojavov in procesov z zmožnostjo njihove prostorsko-kronološke umestitve.
 • Dijaki poznajo in razumejo specifičnost razvoja določenega mesta.
 • Dijaki se z usvojenimi geografskimi znanji bolje znajdejo v različnih položajih.
 • Dijaki povezujejo različna znanja in veščine kot način celovitega obravnavanja tematike, z raziskovanjem in samoiniciativo pa pridobijo zaupanje do lastnih sposobnosti.
Kratek opis Ponujamo pet vsebinsko različnih taborov. Dijaki se že v 2. letniku odločijo za tabor,  ki se ga bodo udeležili. Sooblikujejo vsebinski in izvedbeni načrt, ki je pripravljen do septembra v novem šolskem letu. Tabor poteka zunaj šole, strnjeno 5 dni (npr. Osilnica, Poreč, Debeli rtič, Bohinj idr.). Vsebine, s katerimi uresničujemo cilje OIV, se prepletajo z vsebinami in spoznanji, vezanimi na območje, kjer se tabor izvaja. Mentorji so učitelji in zunanji sodelavci.
Evalvacija Tim tabora je s pomočjo šolske svetovalne službe pripravil anketo, ki so jo dijaki izpolnili takoj po izvedbi programa, še na terenu. Ankete so bile pripravljene tudi za izvajalce.
Ugotovitve Analiza je sledila kazalnikom, ki smo jih zastavili v viziji šole.
 • Odziv učiteljev in sodelavcev na izpeljani program in sodelovanje dijakov je bil zelo dober.
 • Vse več je predmetov, ki se vključujejo v interdisciplinarno povezovanje vsebine, ciljev, oblik in veščin v posameznem programu.
 • Dijaki sooblikujejo program in ga izvajajo.
 • Dijaki dejavnosti izberejo glede na lasten interes.
 • Odziv dijakov na pestrost vsebine in način izvajanja je bil zelo dober.
 • Vključuje se vse več zunanjih strokovnih sodelavcev, ki dodatno obogatijo vsebino programa.
Dodana vrednost Dodane vrednosti so:
 • interesno vključevanje dijakov (glede na vsebino);
 • aktivna udeležba dijakov pri pripravi vsebine in samostojnem izvajanju programa;
 • razvoj osebnostno-socialnih zmožnosti (prilagajanje, spoštovanje, zaupanje, sporazumevanje, premagovanje predsodkov);
 • evidence (dosežki).
Prenosljivost Ugotavljamo, da je izvajanje taborov v 3. letniku zelo dobro. Razloge za to vidimo v izkušnjah dijakov, v njihovi resnosti in zrelosti za sodelovanje pri pripravi programa ter samostojnosti pri izvajanju. Ker gre za dijaško populacijo celotnega 3. letnika, se izvaja samo enkrat v štiriletnem izobraževanju.
Nujni izvedbeni pogoji
 • Motivirani timi učiteljev.
 • Finančna sredstva dijakov in šole.
 • Dobra organizacija izvedbe.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.