SPOT – Sežanski podjetniško oglaševalski tabor

Šola Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Avtor/-ji primera Mojca Železnik Buda
Ime/Naslov dejavnosti SPOT – Sežanski podjetniško oglaševalski tabor
Vrsta dejavnosti Fleksibilna organizacija pouka
Nosilni predmet/-i Kreativno podjetništvo
Sodelujoči predmeti -
Trajanje (število ur) 27 ur
Število ponovitev 3 ponovitve
Ciljna skupina
Število vključenih dijakov 48 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 3 učitelji
Zunanji sodelavci; institucije Peter Lombar (režiser), Samo Onič; Youth hostel Piran
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Obogatiti raznovrstnost načinov vrednotenja znanja (poleg tradicionalnih oblik, na primer pisnega in ustnega ocenjevanja znanja, ocenjevanja referatov idr., uporabljati drugačne oblike vrednotenja znanja oziroma izdelati nove avtentične naloge z jasnimi opisnimi kriteriji, ki bodo namenjene tako izgrajevanju kot vrednotenju znanja).
  • Pri izgrajevanju in vrednotenju znanja nameniti večji poudarek procesnim ciljem, na primer kompleksnemu mišljenju (eksperimentalno raziskovanje, odločanje, odkrivanje oziroma invencija), predstavljanju idej, načrtovanju in ustvarjanju kakovostnih izdelkov (npr. izdelava delujočih modelov), delu z viri, uporabi tehnike IKT in kritičnemu mišljenju (s poudarkom na postavljanju vprašanj in argumentiranju).
  • Pri timskem delu se dijaki med seboj poslušajo, usklajujejo mnenja in izberejo najbolj ugodno rešitev problema.
Kratek opis Dejavnosti smo izvedli kot projektni tabor (strnjeno 3 dni). Izvajali smo jih v skupinah (3-4 dijaki) in s celotno skupino. Dijaki so preučili ustrezno literaturo, poslušali predavanja, sodelovali v delavnicah, načrtovali izvedbo, ustvarili izdelek in izvedli analizo rezultatov. Pri tem so uporabili ustrezno tehnologijo IKT.
SPOT je kratica za Sežansko podjetniški oglaševalski tabor. Izvaja se tri dni na terenu, kjer se dijaki z delavnicami in timskim delom  izobražujejo na temo Oglaševanje. Posamezna delavnica poteka od 3 do 4 šolske ure strnjeno. Zraven frontalne razlage se v delavnicah uporabljajo aktivne metode poučevanja. Dijaki tako usvojijo znanja, s pomočjo katerih načrtujejo in izdelujejo oglaševalsko akcijo za predstavitev svojega projekta, sestavljajo promocijska gradiva za svoj projekt in uporabljajo nove medije za učinkovito promocijo.
S svojimi izdelki  (oglasi) so dijaki sodelovali na državnem tekmovanju z mednarodno udeležbo – DOSS (Dijaška oglaševalska scena Slovenije) in mTVfest. (Priloga 9:  SPOT Program dela; Priloga 10:  SPOT Poročilo; Priloge 11, 12, 13: SPOT Fotografije; Priloga: Primer posnetka na youtube-u Sežana – Veliko mesto v malem: ).
https://www.youtube.com/watch?v=jjIfdZgDx4U
Evalvacija Doseganje ciljev smo preverjali z različnimi merskimi instrumenti, predvsem z vprašalniki za dijake pa tudi z vprašalniki, ki so spodbujali refleksijo pri sodelujočih učiteljih.
Ugotovitve Dijaki so večinoma ocenili, da je projektni tabor dober način širjenja in/ali poglabljanja znanja, ker zahtevajo samostojno delo, spodbujajo povezovanje teorije in prakse, način dela (projektno delo) pa omogoča, da raziskujejo in so kreativni. Pomembno se jim zdi, da se tabor izvaja v drugem okolju, strnjeno in ločeno od drugega pouka.  
Dodana vrednost Dijaki se osredotočijo na eno temo, ki jo temeljito obdelajo, so sposobni samostojnega dela in dela v skupini. Naučijo se kreativnosti, evalvacije in samoevalvacije.
Prenosljivost Takšen način dela je primeren za izvedbo kakršnega koli projekta in raziskovalnega dela. Pri pouku tega ne moremo izpeljati, ker so ure bolj individualne, na taboru pa je možna strnjena oblika izvedbe. Takšen način dela vsekakor zahteva več priprav za učitelja in strnjenega oziroma intenzivnega dela za dijake.
Nujni izvedbeni pogoji Potrebne so določene prilagoditve v urniku. Ob izvajanju projektnih dni v strnjeni obliki so dijaki tistega sklopa odsotni od pouka. Ovira so lahko finančna sredstva.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.