Človekove pravice: Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu

Šola Gimnazija Ptuj
Avtor/-ji primera Boštjan Šeruga, Renata Merc Furman, Jelka Kosi
Ime/Naslov dejavnosti Človekove pravice: Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu
Vrsta dejavnosti Fleksibilna organizacija pouka
Nosilni predmet/-i Sociologija
Sodelujoči predmeti Knjižnično informacijsko znanje, zgodovina, geografija, slovenščina, angleščina, nemščina
Trajanje (število ur) 1 šolsko leto
Število ponovitev 3-krat (3 različni oddelki)
Ciljna skupina
Število vključenih dijakov 86 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 16 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije
 • Ogled gledališke predstave Čefurji raus! (Dajmo stisnt teater, glej, no history);  po romanu Gorana Vojnovića,  dramatizacija in režija Marko Bulc, izvedba Aleksander Rajaković – Sale. Po ogledu je sledil pogovor dijakov, vključenih v projekt, z izvajalci monokomedije.
 • Ogled dokumentarnega filma Otročički -  Bébé(s), Thomas Balmès, Francija, 2010, 76 min, 5+ (brez dialogov) v Mestnem kinu Ptuj – CID Ptuj. Nina Milošič, specialistka mladinskega dela in odgovorna za področje Mestnega kina Ptuj, je po ogledu filma na naši šoli izvedla pogovor o filmu in delavnico za v projekt vključene dijake.
 • Društvo LEGEBITRA, Delavnica o strpnosti, izvajalec Mitja Balažič.
Cilji dejavnosti/Učni cilji Dijaki:
 • Pridobiti izkušnjo sodelovalnega učenja s kroskurikularno temo Človekove pravice, ki poveže cilje iz učnih načrtov v projektu sodelujočih predmetov.
 • Uzaveščati povezovanje znanja.
 • Razvijati ključne kompetence.
 • Poudarjeno razvijati informacijsko in digitalno pismenost z vodenim oblikovanjem projektnih nalog, predstavitev v ppt in govornih nastopov.
 • Pridobiti znanje o človekovih pravicah in poglobiti zavedanje ter spoštovanje človekovih pravic.
Učitelji:
 • Prenesti dobro prakso iz evropskih oddelkov (Berimo skupaj pri vseh predmetih, seminarska naloga pri kulturi in civilizaciji, vključenost knjižnično informacijskega znanja v celoletno projektno delo) in izvajanja Nemške jezikovne diplome (DSD) na druge oddelke in dijake.
 • Pridobiti in večkrat ponoviti izkušnjo timskega in sodelovalnega poučevanja z izborom kroskurikularne teme Človekove pravice, ki poveže cilje iz učnih načrtov v projektu sodelujočih predmetov
 • Pridobiti in večkrat ponoviti izkušnjo medpredmetnega povezovanja skupnim načrtovanjem na makro ravni in z mikronačrtovanjem znotraj posameznih predmetov.
 • Oblikovati obrazce, ki bodo uporabni za vse učitelje šole za:  
 • priprave na timski pouk;
 • vodeno oblikovanje (načrt projektne naloge, vzorec predstavitve v ppt) in ocenjevanje seminarskih nalog dijakov (ocenjevalni list za samostojno delo in sodelovanje dijaka – konzultacije, kriteriji za ocenjevanje, opisniki);
 • evalvacijo (po principu PDCA).
 • Oblikovati modul Človekove pravice za dijake 3. letnika z dokumentacijo, uporabno za druge izvajalce (program, medpredmetne timske priprave, obrazci, opisniki idr.).
 • Z večkratno ponovitvijo modula v izvajanje vključiti večje število profesorjev (poleg članov ŠRT - oblikovalcev in izvajalcev modula – še druge učitelje šole).
 • Vnašati izboljšave na podlagi evalvacije izvedbe.
Kratek opis Dejavnost smo ponovili s tremi različnimi generacijami dijakov, pri čemer smo sledili zapisanim ciljem in hkrati iskali rešitve in predloge za izboljšave (urnik za timske povezave, mapa timskih povezav, obrazec za učno pripravo na timski pouk, opisni kriteriji za ocenjevanje projektne naloge,  navodila za strukturo in obliko seminarske naloge ter predstavitve v ppt).
Potek dejavnosti:
 • Načrtovanje urnika: projektni razred in v projekt vključeni učitelji imajo v urniku enkrat tedensko določeni dve zaporedni uri za projekt, v katerih se izvajajo timski pouk in druge, dodatne dejavnosti; projektni tim učiteljev ima v urniku eno uro za skupno spremljanje, načrtovanje, sprotno evalvacijo dejavnosti in zaključno ocenjevanje.
 • Uvodna predstavitev projektnega tima učiteljev in projekta; uvodna socialna igra Stopi korak naprej/Diskriminacija in ksenofobija, revščina, splošne človekove pravice (Vir: Kompas. Priročnik za učenje mladih o človekovih pravicah (2005), str. 214); ponovitev znanja OIV, knjižnično informacijskega znanja in oblikovanja projektne naloge.
 • Izvajanje večurnih timskih povezav (naslovi v izvedbi 2010/2011): Kdo je Goran Vojnović? (slovenščina-knjižnično informacijsko znanje), Kultura (sociologija-zgodovina), Posledice stikov med kulturami (sociologija-zgodovina), Naravne in družbeno-geografske značilnosti Nemčije (geografija-nemščina), Družbena neenakost - Martin Luther King (sociologija-angleščina), Država po moji meri (sociologija-angleščina), Razvoj človekovih pravic (sociologija-zgodovina).
 • Izbor naslovov za seminarske naloge (seznam izvedbe 2010/2011), vodeno oblikovanje nalog ter predstavitev: Rasizem, Priseljenci v ZDA, Človekove pravice v Južnoafriški republiki, Položaj žensk v 19. stoletju, Revščina, Koroški Slovenci, Human Trafficking, Suženjstvo v Severni Ameriki, Razvoj volilne pravice na območju današnje Slovenije od 19. stoletja dalje, Racism in USA, Položaj verskih skupnosti v Sloveniji, Inkvizicijska sodišča, Čefurji raus, Legalizacija marihuane.
 • Ogled gledališke predstave/filma/izvedba delavnice.
 • Predstavitve in ocenjevanje projektnih nalog.
 • Sprotna in končna evalvacija.
Evalvacija Z vprašalniki, razgovorom ipd.
Ugotovitve Dijaki so pozitivno sprejeli timski način poučevanja in povezovanja znanja različnih predmetnih področij (posameznikom se je to zdelo zahtevno). Mnogi so poudarili boljše razumevanje snovi ter bolj zanimivo in razgibano podajanje snovi z uporabo drugačnih metod poučevanja. Opazili so pomen znanja in spretnosti, pridobljenih pri knjižnično informacijskem znanju v 1. letniku (pridobivanje, urejanje in uporaba različnih informacijskih virov ob spoštovanju avtorskih pravic, upoštevanje dogovorjenih standardov), za oblikovanje projektne naloge na izbrano temo.
Učitelji smo opazili praviloma visoko motiviranost dijakov za delo pri timsko izvedenih urah. Sodelovalno učenje ter vodeno spremljanje dijakovega dela in napredka (načrtovanje projektne naloge in predstavitve ob individualnih konzultacijah z upoštevanjem dogovorjenih rokov in navodil) sta pozitivno vplivala na aktivnost in dosežke dijakov, ki so ob konkretni temi praktično uporabili pridobljeno znanje in spretnosti.
Učitelji smo bolje spoznali učne načrte ter pričakovano znanje in spretnosti pri drugih sodelujočih predmetnih področjih, kar je omogočilo kvalitetnejše skupno načrtovanje.
Pri dijakih, vključenih v projekt, so učitelji opazili več spretnosti in suverenosti pri oblikovanju in predstavitvi projektnih nalog v primerjavi z dijaki, ki v projekt niso bili vključeni, kar je odraz skupnega načrtovanja, izvajanja in spremljanja.  
Učitelji smo napredovali v medosebnih odnosih ter osebnostno in strokovno rasli.
Dodana vrednost
 • Skupno načrtovanje na makro ravni in medpredmetno obravnavanje teme posameznemu učitelju omogoči celostni vpogled v znanje in spretnosti, ki naj bi jih dijak pri določeni temi poznal/obvladal po učnem načrtu različnih predmetov, kar bi moralo odločilno vplivati na to, na kakšen način posamezni učitelj obravnava ciljne vsebine.
 • Oblikovani modul je kot model prenosljiv tudi na druge teme.
 • Uporabnost v projektu oblikovanih obrazcev.
Prenosljivost
 • Oblikovani modul Človekove pravice je primeren za dijake 2., 3. ali 4. letnika (glede na umestitev predmeta sociologija).
 • Kot vsebinski modul je prenosljiv tudi na druge programe, ki vključujejo predmet sociologija, omogoča pa tudi vključevanje drugih predmetov (tudi naravoslovnih).
Nujni izvedbeni pogoji
 • Naklonjenost vodstva, ki omogoči potrebne organizacijske prilagoditve za izvedbo modula (urnik, prostor, dodatne dejavnosti ipd.).
 • Pomembna vloga razrednika pri ustrezni umestitvi projekta v delo razreda (ustrezna predstavitev dijakom in staršem, motiviranje, koordiniranje idr.).
 • Osebna motiviranost učiteljev za medpredmetno povezovanje in timsko delo ter njihova kompatibilnost s soizvajalci, (samo-)izobraževanje za potrebe timskega medpredmetnega povezovanja.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.