Pozitivno samovrednotenje – delavnice pri psihologiji

Šola Gimnazija Nova Gorica
Avtor/-ji primera Sonja Bone, Kristina Bratina
Ime/Naslov dejavnosti Pozitivno samovrednotenje – delavnice pri psihologiji
Vrsta dejavnosti Fleksibilna organizacija pouka
Nosilni predmet/-i Psihologija
Sodelujoči predmeti Šolska svetovalna služba
Trajanje (število ur) 2 dni
Število ponovitev Vsi dijaki 2. letnika v zadnjih 8 letih (vsako leto 5 oddelkov, od 28 do 34 dijakov)
Ciljna skupina
Število vključenih dijakov Približno 1200 dijakov
Število sodelujočih učiteljev Učitelji psihologije, šolska svetovalna služba in razredniki
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji Delavnice izvajamo v domu Triglavska roža v Trenti, v dveh zaporednih dnevih, kar nam omogoča intenzivno in kontinuirano delo v manjših skupinah. Cilj delavnic je spodbujati pozitivno samovrednotenje, ki pomembno vpliva na življenje mladostnika. Na bolj pozitivno samovrednotenje poskušamo vplivati preko strukturiranih dejavnosti, s katerimi dijaki spoznavajo sami sebe (delavnica Moja samopodoba) in svoje interakcije z drugimi (delavnica Komunikacija), svoje cilje in vrednote (delavnica Moja prihodnost) ter svoje načine učenja (delavnica Učenje učenja). Delavnice so namenjene učenju novih veščin, s katerimi dijaki lahko vplivajo na občutek lastne vrednosti. Bivanje v Trenti in delo v majhnih skupinah prispevata k večji medsebojni povezanosti, zaupnosti, sprejemanju, sodelovanju in sproščenosti med dijaki.
Kratek opis Delo poteka v obliki dvodnevnega tabora. Delavnice oba dneva potekajo od 9.30 do 12.30 in od 15.00 do 18.00. Oddelek razdelimo v dve skupini (približno po 15 dijakov). Delavnici sočasno vodita učiteljica psihologije in razrednik, popoldan se skupini zamenjata. Dijaki delovno gradivo zbirajo v mapo (portfolijo). Dejavnosti dopolnjujemo s pohodi po okoliških poteh in z večernimi programi, ki se oblikujejo glede na interese dijakov (dodatne delavnice, filmska vzgoja, družabni večer ipd.).
Evalvacija Po vsaki delavnici izvedemo ustno evalvacijo. Ob koncu tabora dijaki za vsako delavnico zapišejo pozitivne in negativne komentarje (“Za vse štiri delavnice napišite, kaj vam je bilo všeč, kaj vam ni bilo všeč in kaj vam je bilo zanimivo”).
Ugotovitve Tako dijaki kot izvajalci so z delavnicami zadovoljni, menijo, da so cilji dejavnosti doseženi.
Dodana vrednost Zraven izobraževalne vrednosti – pridobivanja znanja in učenja spretnosti - gre tudi za obliko preventivne dejavnosti (preventiva duševnega zdravja), če duševno zdravje lahko merimo po tem, koliko sta idealni in realni jaz skladna. Veliko družbenih težav izvira iz motenj v samovrednotenju.
Prenosljivost Delo nadaljujemo v obliki krožka, ki se ga dijaki prostovoljno udeležujejo, v okviru karierne orientacije ter kot razvijanje kompetence učenje učenja.
Nujni izvedbeni pogoji Primeren prostor, čas, majhne skupine, pridobitev zaupanja s strani dijakov, spoštovanje zasebnosti dijakov, prostovoljno sodelovanje.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.