Informatika pri šolskem projektu RIM

Šola Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Avtor/-ji primera Vinko Kušar, Barbara Ogrin
Ime/Naslov dejavnosti Informatika pri šolskem projektu RIM
Vrsta dejavnosti Uporaba računalniških programov, uporaba računal, uporaba računalniških preglednic, uporaba e-učbenikov in e-gradiv
Nosilni predmet/-i Informatika
Sodelujoči predmeti Zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija, italijanščina, slovenščina, glasba, matematika, športna vzgoja, biologija, angleščina
Trajanje (število ur) Dejavnosti potekajo od začetka šolskega leta do konca aprila, ko jih zaključimo s predstavitvijo za starše.
Število ponovitev Celoten projekt izvajamo že nekaj let; pri informatiki dejavnosti izvajamo vsako šolsko leto, zdaj že peto leto zapored.
Ciljna skupina Dijaki 1. letnika
Število vključenih dijakov 215 dijakov v šolskem letu 2013/2014
Število sodelujočih učiteljev 22 učiteljev, tj. vsi učitelji informatike ob pomoči učiteljev sodelujočih predmetov, ki poučujejo v oddelkih 1. letnika.
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji
 • Dijaki znajo posneti in obdelati video.
 • Dijaki uspešno poiščejo podatke o temah na medmrežju, v e-gradivih, tiskanih virih in drugod.
 • Dijaki uspešno obdelajo podatke in jih pisno predstavijo.
 • Dijaki si razdelijo naloge s seznama zgodovinskih in umetnostnih spomenikov.
 • Dijaki znajo naložiti posnetke in zmontirati film, na medmrežju in v knjižnici iščejo dodatne informacije.
 • Dijaki izdelajo nalogo z vsemi zahtevanimi elementi (slike, tabele, grafikoni, kazala idr.).
 • Dijaki po navodilih izdelajo ustrezno projektno nalogo in jo predstavijo v razredu.
Kratek opis Vsako šolsko leto poteka v vseh oddelkih 1. letnika šolski razvojni projekt RIM. Tim učiteljev pripravi skupni zapis dejavnosti in skupni načrt izvajanja dejavnosti. V projektu sodeluje tudi predmet informatika, kjer dijaki pripravljajo projektne naloge, ki jih na koncu tudi predstavijo. Učitelji informatike v svoj predmet vključijo dejavnosti, ki jih izvajajo pri projektu RIM, dijake seznanijo s cilji in pričakovanimi rezultati projekta, ki so:
 • kratke video reportaže z ekskurzije o zgodovinskih in umetnostnih spomenikih;
 • daljše pisne predstavitve teh spomenikov in objava rezultatov v Vikizakladu GSŠRM;
 • objava izdelkov v Vikizakladu GSŠRM.
Dijaki po uvodu in pripravi prejmejo sezname nalog, ki  jih pripravijo učitelji informatike ob pomoči učiteljev drugih sodelujočih predmetov (tako imajo dijaki na voljo več možnosti za naloge na različnih področjih). Naloge nastajajo pri urah informatike. Dijaki uporabljajo računalnike, tablične računalnike, računalniške programe in e-gradiva. Učitelji drugih predmetov poskrbijo za vsebinsko podporo dijakom glede na temo naloge. S pomočjo knjižnice zanje pripravijo gradivo, vire in drugo literaturo.
Svoje projektne naloge dijaki predstavijo pri pouku. Tako svoja spoznanja in znanje o Italiji in Rimu predstavijo drugim, v obliki reportaže tudi na zaključni predstavitvi za starše.
Evalvacija Evalvacijo celotnega projekta izvedemo tako z dijaki v vseh oddelkih 1. letnika kot tudi s sodelujočimi učitelji. Evalvacijske vprašalnike sestavi in pripravi šolski razvojni tim, evalvacijo pa izvedejo učitelji informatike pri pouku, in sicer s kratkim vprašalnikom, ki obsega vprašanja iz vseh delov projekta (učna snov, potek dela, ekskurzije, predstavitve za starše ipd.). Vprašalnik je pripravljen v google.doc. Rezultate evalvacije pregleda šolski razvojni tim in jih posreduje sodelujočim učiteljem in celotnemu učiteljskemu zboru.
Ugotovitve Učitelji smo poudarili koristnost projekta, saj je bila za mnoge to prva tovrstna izkušnja, v kateri se je hkrati povezalo toliko predmetov. Naučili smo se dogovarjanja, usklajevanja in dopolnjevanja. Izmenjali smo si izkušnje in ugotovili, da je bil ta projekt koristen tudi za profesionalni razvoj učiteljev. Večina učiteljev je poudarila, da je delo potekalo v skladu z dogovori, da imamo dobre ideje in smo se pripravljeni učiti drug od drugega. Vključeni učitelji smo se naučili skupnega načrtovanja dejavnosti. Vsak je lahko prispeval svoje strokovno znanje in spretnosti ter inovativnost, kar je pripomoglo k uspešnosti projekta. Pozitivno smo bili presenečeni, koliko znanja in spretnosti so dijaki pridobili s projektom (skupni delovni list, projektne naloge, sooblikovanje in sodelovanje na zaključni predstavitvi).
Na podlagi rezultatov ankete smo prišli do spoznanja, da so dijaki projekt pozitivno ocenili kljub aktivnejši pripravi in samemu delu na ekskurziji ter zaključni predstavitvi. Všeč jim je bilo tudi to, da so za sodelovanje v projektu pridobili oceno, ki je bila res nagrada za vloženo delo, ne pa grožnja zaradi neznanja ali nesodelovanja. Všeč jim je bilo, da so bili vnaprej seznanjeni s kriteriji in opisniki ocenjevanja, imeli so tudi možnost konzultacij, kjer so dobili povratno informacijo o opravljenem delu. Natančno so vedeli, kako lahko pridobijo oceno. Dijaki so izrazili željo po novih podobnih projektih.
Tudi starši so z množičnim obiskom zaključne predstavitve projekta dokazali, da jih zanima ustvarjalnost njihovih otrok tudi v srednji šoli. Pohvalili so skupni delovni list ter organizacijo ekskurzije in zaključne prireditve. S tem so vsi skupaj potrdili, da je bila naša odločitev za projekt  in njegova izvedba ustrezna.
Dodana vrednost Dijaki z izdelavo naloge:
 • razvijejo veščino uporabe teoretičnega znanja v vsakdanjem življenju in njegove nadgradnje z aktivnimi oblikami učenja na ekskurziji;
 • pridobijo veščine dela z različnimi viri, selekcioniranja podatkov ter sposobnost posredovanja informacij v različnih jezikih;
 • razvijajo samostojno, ustvarjalno in kritično mišljenje ter presojanje;
 • razvijajo medkulturno kompetenco;
 • razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do okolja (trajnostni razvoj);
 • uporabljajo sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.
Prenosljivost Projekt z drugo tematiko in drugimi predmeti je prenosljiv v ostale letnike (informatike namreč ni v predmetniku 2. in 3. letnika). Na  šoli izvajamo še dva podobna šolska projekta, ki smo jih iz 1. letnika prenesli v višje letnike. Prav tako je projekt z ustrezno prilagoditvijo možno izvesti tudi v drugih programih.
Nujni izvedbeni pogoji Za izvedbo primera je nujno predvsem sodelovanje med učitelji. Potrebna je dobra in usklajena priprava, dogovarjanje med učitelji ter natančno načrtovanje  izvedbe. V nekaterih predmetnih aktivih so opozorili in izpostavili skopo kroženje informacij znotraj aktiva. Kar nekaj neusklajenosti pa je bilo  med pripravami na končno predstavitev projekta. Ugotovili smo, da je glavna naloga vseh sodelujočih dobro medsebojno obveščanje.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.