Oh, OH življenje

Šola Gimnazija Ledina
Avtor/-ji primera Helena Osterman
Ime/Naslov dejavnosti Oh, OH življenje
Vrsta dejavnosti Uporaba računalniških programov; uporaba računalniških preglednic; postavitev, uporaba in delovanje v spletnih okoljih; uporaba e-učbenikov in e-gradiv;  sodelovanje pri pripravi e-gradiv; videokonferenca
Nosilni predmet/-i Kemija
Sodelujoči predmeti Slovenščina, angleščina, nemščina, psihologija, sociologija, informatika
Trajanje (število ur) 35 ur
Število ponovitev 1 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki 1. letnika
Število vključenih dijakov 32 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 7 učiteljev
Zunanji sodelavci; institucije Predstavniki policije, psihiatrije in enologov; Gimnazija Novo mesto, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Brežice, Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod
Cilji dejavnosti/Učni cilji
  • Dijake z metodo raziskovanja spodbuditi k preučevanju in raziskovanju prisotnosti alkohola v vsakdanjem življenju.
  • Dijake osvestiti o posledicah zasvojenosti z alkoholom.
  • Dijakom omogočiti spoznanje, kako alkohol vpliva na obnašanje posameznika oziroma kako omamljeni posameznik vpliva na svojo okolico.
Kratek opis Dijaki so s samostojnim raziskovanjem in ob uporabi IKT ter v sodelovanju s strokovnjaki spoznavali različne vidike obravnavane tematike. Pri kemiji so preučevali lastnosti alkoholov in njihovo reaktivnost ter vrednotili pomen etanola v vsakdanjem življenju. To so dosegli z laboratorijskim delom, obiskali so Kmetijski inštitut Slovenije (enološki oddelek), poslušali so predavanje kriminalista in psihiatrinje ter sodelovali v videokonferenci. Pri angleščini so z branjem in prevajanjem odlomka ter analizo likov ugotavljali vpliv alkohola na odnose v družbi. Seznanili so se tudi z izrazi, povezanimi z alkoholizmom. Pri nemščini so se ukvarjali s književnimi in pogovornimi izrazi v zvezi z alkoholom, spoznavali so nemške in avstrijske napitnice ter jih poslušali (video).
Pri psihologiji in sociologiji so poskušali razumeti vpliv alkohola na osebnost in medosebne odnose, dojemanje sebe in realnosti ter vlogo alkohola v vsakdanjem življenju, v videokonferenci pa so  razpravljali o pomenu alkohola v življenju. Pri slovenščini so z branjem odlomkov, s pisanjem eseja in sodelovanjem v forumu uzaveščali problematiko alkohola v literarnih besedilih in v sodobnem življenju.
Evalvacija Evalvacijo smo izvedli s pomočjo  vprašalnika za dijake in učitelje v spletni učilnici.
Ugotovitve Evalvacija je pokazala, da so bili dijaki z drugačnim načinom dela večinoma zadovoljni. Zlasti so poudarili prednosti pouka z videokonferencami in i-tablami, za katere želijo, da bi bile bolj pogosto sestavni del pouka. Res pa je, da so na drugi strani nekateri te prvine navajali kot pomanjkljivosti, a teh je bilo manj. Verjetno je tak odziv odvisen tudi od tega, kakšen odnos imajo dijaki do rabe tehnologije pri pouku nasploh. Prednost se jim je zdela tudi tema, ki jim je blizu. Izrazili so željo, da bi jih v bodoče vprašali, pri katerih temah bi bili pripravljeni sodelovati. Največja pomanjkljivost se jim zdi obilica dela, ki ga takšen projekt potegne za sabo. A tudi ta odgovor, čeprav je bil med negativnimi stranmi največkrat naveden, kaže razumeti tako, da je nekaterim pač vedno vse odveč. To trditev namreč po drugi strani izpodbija dejstvo, ki ga sami navajajo, to je, da so dobili dobre ocene.
Povzamemo lahko, da ima večina dijakov rada pouk, ki ni takšen kot po navadi. V sklopu projekta so dijaki pridobili zelo dobre ocene, saj so se v temo in način izvajanja poglobili in izdelali zelo dobre izdelke. Po njihovem mnenju sta bila tema in delo zanimiva ter aktualna.
Učitelji so poudarili medpredmetnost kot ključni element projekta, saj so obravnavano vsebino dijakom predstavili z vidika različnih strokovnih področij, kar je dijakom omogočalo ustvarjanje mreže povezav. To namreč nudi dijakom več oprijemališč, njihovo znanje je zato tudi bolj živo in uporabno.
Dodana vrednost Kompleksna vključitev IKT v poučevanje; sodelovalno učenje in poučevanje; uspešno sodelovanje med gimnazijami in z zunanjimi strokovnjaki, hkrati pa tudi fleksibilnost v medčloveških odnosih.
Prenosljivost Dejavnost je v celoti prenosljiva v druge letnike in programe, pri čemer niti ni treba spreminjati vsebine dejavnosti, saj gre za občo kurikularno temo.
Nujni izvedbeni pogoji Zadostna IKT opremljenost šole, usposobljenost učiteljev in dijakov za ravnanje z IKT.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.