Multimedijski projekt: reklamni oglas za vpis na Gimnazijo Antonio Sema Piran

Šola Gimnazija Antonio Sema Piran
Avtor/-ji primera Vesna Vlahovič
Ime/Naslov dejavnosti Multimedijski projekt: reklamni oglas za vpis na Gimnazijo Antonio Sema Piran
Vrsta dejavnosti Uporaba računalniških programov
Nosilni predmet/-i Slovenščina, informatika, glasba
Sodelujoči predmeti -
Trajanje (število ur) 6 ur pri pouku, samostojno delo dijakov
Število ponovitev 1 ponovitev
Ciljna skupina Dijaki 2. letnika
Število vključenih dijakov 14 dijakov
Število sodelujočih učiteljev 3 učitelji
Zunanji sodelavci; institucije -
Cilji dejavnosti/Učni cilji Dijaki uporabijo različne veščine in znanje za izdelavo reklamnega oglasa (avtentična naloga), timsko sodelujejo in prevzemajo odgovornost za svoje delo. Razvijajo socialne veščine, sodelovalno učenje in uporabo IKT. Reklamni oglas predstavijo na informativnem dnevu.
Kratek opis
  • Delo v razredu (pri pouku slovenščine in glasbe) z  uporabo gradiva: časopisne, radijske, televizijske reklame (slovenske in tujejezične) -  zbiranje informacij, urejanje podatkov, povzemanje ugotovitev, predstavljanje ugotovljenega sošolcem. Prav tako dijaki prepoznavajo različne glasbene žanre v izbranih reklamah in vrednotijo njihovo estetsko učinkovitost.
  • Samostojno delo dijakov: s pomočjo učitelja informatike realizirajo reklamni oglas.
Evalvacija Evalvacija je bila izvedena na podlagi končnega izdelka, tj. reklamnega oglasa. Upoštevani so bili kriteriji: prepričljivost, izvirnost, tehnična brezhibnost in estetskost. Dijaki so na podlagi danih kriterijev sami ocenili svoj produkt ter izdelali načrt izboljšave.
Ugotovitve Z izdelkom so bili zadovoljni, čeprav so že predlagali možne izboljšave, zlasti tehnične.
Dodana vrednost Izkušnja dijakov pri izdelavi reklamnega oglasa, razdelitev nalog, timsko delo, spoznavanje reklame in njene znakovne kompleksnosti.
Prenosljivost Ta oblika dela je prenosljiva v ostale letnike.
Nujni izvedbeni pogoji Nujni pogoji za izvedbo so, zraven interesa dijakov in učiteljev, dobri materialni pogoji, ustrezna kamera in računalniški programi za izdelavo videa.
Strokovna skupina Konzorcija splošnih gimnazij je opravila temeljni strokovni in jezikovni pregled objavljenih predstavitev primerov dobre prakse. Za vsebinsko in jezikovno ustreznost prilog strokovna skupina konzorcija ne odgovarja.